Akciové predajné ceny a vyhodnotenie predajných akcii

Medzi zákazníkmi sú najobľúbenejšie predajne potravín, ktoré držia trvale výhodné ceny alebo ponúkajú zľavy a akciové ponuky. Dôležitá je pre spotrebiteľov tiež dostupnosť predajne alebo široký sortiment. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti  Mastercard pri príležitosti vyhlásenia súťaže Mastercard Obchodník roka 2017.

Podľa 46 % opýtaných patria medzi najdôležitejšie kritériá pri výbere predajne potravín cenové faktory. Či už ide o výhodné akciové ceny alebo dlhodobo priaznivé ceny. Predajná cena patrí medzi   najdôležitejšie faktory výberu predajne.

Ďalej spotrebitelia oceňujú predovšetkým výhodnú polohu, široký sortiment , ponuku kvalitného a čerstvého tovaru.

Z uvedených informácii vyplýva, že predajné akcie majú veľký význam a zodpovedne sa im venuje mnoho spoločností.  Netýka sa to len predaja potravín.

Aké akcie môžeme použiť?

Predajcovia používajú množstvo druhov  rôznych akcii, ktoré môžu využiť pri predaji svojích produktov.  Sú to napríklad časovo ohraničené predajné ceny a zľavy, množstevné zľavy,  zľavy na veľkosť objednávky, zľavy na projekt, naturálne zĺavy, spätné bonusy….

Dôležité ale je, aby sme mohli každú akciu vyhodnotiť.

Časovo ohraničená akciová predajná cena v cenníku

Spoločnosti majú niekoľko druhov cenníkov pre jednotlivé skupiny odberateľov.  V cenníkoch môžu nastaviť pre vybrané produkty časovo ohraničené akciové predajné ceny.  Vo vytvorených dokumentoch ( napr. prijatá objednávka, dodací list, faktúra ) budú zapísané akciové predajné ceny.

Okrem nastavenia akciovej predajnej ceny sa zapíše aj kód akcie, ktorý slúži na vyhodnotenie akcie.

Časovo ohraničená zľava v cenníku

Pre vybrané produkty sa nastavia v cenníkoch časovo ohraničené akciové zľavy. Vo vytvorených dokumentoch  budú zapísané predajné ceny z cenníka a akciová zľava.

Okrem nastavenia časovo ohraničenej akciovej zľavy sa zapíše aj kód akcie, ktorý slúži na vyhodnotenie akcie.

Predajná cena závisla od odobratého množstva

U niektorých spoločnosti cena produktu závisí od odobratého množstva.  V cenníku sa nastavia pre každý produkt množstevné intervaly. Každému intervalu sa priradí predajná cena.  Predajná cena závislá od objednaného množstva bude automaticky zapísaná do riadkov prijatej objednávky pri zápise objednávky.

Ak má spoločnosť veľa produktov, tak udržiavanie množstevných cenníkov je dosť náročné, hlavne pri ich zmenách.

Zľava závislá od odobratého množstva

Niektoré spoločnosti poskytujú zľavy, ktoré závisia od odobratého množstva.  V cenníkoch sa vytvoria pre každý produkt množstevné intervaly. Každému intervalu je potrebné nastaviť zľavu, ktorá sa automaticky zapíše do riadkov prijatej objednávky  pri zápise objednávky.

Akciová a dodatočná zľava na skupinu produktov

Sú spoločnosti, ktoré poskytujú svojím odberateľom časovoohraničené zľavy na skupinu produktov. Pre skupiny produktov sa nastaví akciová zľava, ktorá môže byť ohraničená časovým intervalom. Zľava môže byť nastavená  pre vybraný cenník,  alebo pre všetky cenníky.  Akciovú zľavu na skupinu produktov môžeme nastaviť pre každého odberateľa alebo pre skupinu odberateľov.

Okrem akciovej zľavy na skupinu produktov sa môže ešte nastaviť dodatočná zľava. Uvedediem príklad. Akciová zľava je napr. 20 % a dodatočná zľava je 3%. Dodatočná zľava je vypočítaná až po  uplatnení akciovej zľavy.  Akciová zľava a aj dodatočná zľava môžu mať nastavené rôzne časové intervaly.

Pre akciovú zľavu a aj pre dodatočnú zľavu sa môže nastaviť kód akcie, ktorý slúži na vyhodnotenie akcie.

Akciová a dodatočná  zľava na podskupinu produktov

Akciová a dodatočná zľava na podskupinu produktov má rovnaké funkcie ako na skupinu produktov. 

Zľava závislá od veľkosti objednávky

Niektoré spoločnosti sa snažia získať čo najväčšie objednávky od svojích odberateľov. Výška zľavy závisí od veľkosti objednávky.  Potrebné je vytvoriť niekoľko intervalov celkovej sumy objednávky a každému intervalu nastaviť výšku zľavy. Napríklad suma objednávky do 700 EUR je bez zľavy,  suma objednávky do 900 EUR má zľavu 5 %, suma objednávky nad 1 000 EUR má zľavu 7 %. Niektoré spoločnosti namiesto percentuálnej zľavy  odpočítajú od celkovej sumy objednávky vopred stanovenú sumu.  

Naturálna zľava

V prípade, ak sa zľava, po splnení dohodnutých podmienok, poskytne formou dodania ďalšieho množstva tovaru alebo rôznych reklamných predmetov a poukazov bezodplatne, ide o naturálnu zľavu.  Poskytnutie naturálnej zľavy sa môže účtovať ako náklad na marketingové akcie. Daňový doklad (napr. faktúra ) bude obsahovať len tovary, ktoré budú uhradené odberateľom.  Položky ktoré obsahujú naturálnu zľavu sa odpíšu zo skladu výdajkou v skladovej cene a zaúčtujú sa na marketingové akcie.

Akciové ceny a zľavy na projekt

Akciové zľavy na projekt  sa používajú hlavne v oblasti stavebníctva.  Na určitú stavbu si dohodne odberateľ s dodávateľom akciové ceny a zľavy. Akciové zľavy sú nastavené na skupiny a podskupiny tovarov alebo výrobkov. Akciové ceny alebo zľavy sa môžu nastaviť aj na konkrétne produkty.

Pri zápise odberateľskej objednávky je potrebné do objednávky zapísať kód projektu.  Pri vytváraní riadkov objednávky bude program zapisovať predajné ceny a zľavy, ktoré sú nastavené na projekte. Ak predajná cena nie je nastavená na projekte, tak do objednávky sa zapíše štandardná cenníková cena.

Obratový alebo spätný bonus

Bonus patrí medzi často poskytované zľavy a poskytuje sa na základe uzatvorenej zmluvy medzi odberateľom a dodávateľom .

Základným zmluvným vzťahom je zmluva o dodávke tovaru alebo výrobkov, ktorá obsahuje podmienku, že pri dosiahnutí určitého obratu odobratého tovaru alebo výrobkov za dohodnuté obdobie, vzniká odberateľovi nárok na obratový bonus .

Pri vytvorení dobropisu pre odberateľa je potrebné zadať obdobie za ktoré sa má obratový bonus vypočítať a percentuálnu výšku bonusu. Program automaticky vypočíta obratový bonus za každý predaný tovar alebo výrobok za zadané obdobie.  Pri výpočte bonusu sa môžu niektoré položky vylúčiť ( napr. obaly ). Vytvorený dobropis môže obsahovať len celkovú dobropisovanú sumu, alebo aj rozpis všetkých dobropisovaných položiek. Prípadne sa môže vytvoriť súbor so všetkými dobropisovanými položkami napr. v Microsoft Excel.

Vyhodnotenie akcií

Pracovníci zodpovední za akcie potrebujú vyhodnotiť jednotlivé akcie. Pri zápise nových akcii je potrebné zadať kód akcie. Kód akcie sa automatický zapíše do všetkých dokumentov, v ktorých sa akcia nachádza ( napr. ponuka, prijatá objednávka, predfaktúra, dodací list, faktúra, dobropis…). 

Pri vyhodnotení akcie postačuje zadať kód akcie.  Program zobrazí na akciu predané množstvo, obrat, maržu a percentuálnu maržu. Po rozkliknutí sa zobrazí zoznam všetkých odberateľov s dosiahnutým obratom, maržou a percentuálnou maržou.

Program zobrazí  zoznam s množstvom predaných tovarov alebo výrobkov,  predajnú cenu,  maržu, percentuálnu maržu za celú akciu alebo po jednotlivých odberateľoch alebo za skupinu odberateľov . Všetky údaje sa dajú zobraziť aj za jednotlivých obchodníkov.

Niektoré spoločnosti  účtujú náklady na jednotlivé akcie v účtovníctve. Porovnaním nákladov a výnosov na akciu zistíme skutočný zisk, prípadne stratu na akciu. Všetky výstupy sa môžu zobraziť aj v grafickej forme. Údaje môžu byť exportované do PDF súboru alebo do Microsoft Excelu.

top