Vo vlastnom záujme každého podniku je mať prehľad v tom, aký majetok vlastní, v akom množstve a v akej hodnote. Tieto otázky efektívne rieši Evidencia majetku. Tento modul poskytuje všetky potrebné nástroje k spravovaniu  Vášho dlhodobého a krátkodobého majetku. Samozrejmosťou je automatizované účtovanie a spracovanie inventúry pomocou čiarových kódov.

Modul ďalej umožňuje evidenciu obstarávacích dokladov, technického zhodnotenia, výpočet daňových odpisov, výpočet účtovných odpisov s mesačným zaúčtovaním do účtovného denníka. Odpisy, prípadne vyradenie majetku, je možné účtovať na nákladové strediská, nákladové jednotky, pracovníkov. Majetok sa dá vyradiť čiastočne alebo celý. Ku majetkovým kartám je k dispozícií sledovanie ľubovoľných dokladov (napr. faktúry za opravu a údržbu).

Okrem zákonom požadovaných informácií sa dajú evidovať položky ako umiestnenie majetku, zmeny umiestnenia, dokumentáciu, zodpovednú osobu, položky evidenčnej karty, druh majetku, spôsoby nadobudnutia, výrobné čísla, rok výroby, dodávateľov, záručnú dobu, rôzne poznámky, čiarový kód. Daňové odpisy a účtovné odpisy dopĺňa aj odpisovanie majetku podľa iných štandardov, najčastejšie podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS, koncernových odpisov.

Pre potreby plánovania je možné generovať mesačné a ročné odpisové plány.

Významné vlastnosti:

 • komplexná evidencia hmotného, nehmotného, dlhodobého a drobného majetku
 • definovateľné účtovné aj daňové odpisové skupiny majetku, vrátane odpisov podľa životnosti, ľubovoľný spôsob účtovného odpisovania podľa vlastného uváženia a charakteru majetku
 • možnosť daňového odpisovania podľa účtovných odpisov a naopak
 • zobrazenie zostatkovej ceny daňovej a účtovnej a ostatných cien na karte majetku
 • možnosť sledovania ročných a mesačných odpisov
 • daňové a účtovné odpisy sú dopredu vypočítané po celú dobu životnosti majetku
 • v prípade potreby možnosť upraviť ručne vygenerované odpisy
 • možnosť sledovania vývoja odpisov v budúcich rokoch
 • mesačné účtovanie účtovných odpisov
 • sledovanie histórie zmien
 • možnosť prerušenia odpisovania, zmeny odpisovej skupiny
 • členenie majetku podľa druhu, fyzického umiestnenia a zodpovednej osoby
 • možnosť prerušenia odpisovania
 • čiastočné alebo úplné vyradenie majetku
 • prehľadné zobrazenie všetkých nadobúdacích dokladov
 • možnosť zapisovania ľubovoľných dokladov ku evidenčným kartám (napr. faktúry za opravy, servis…)
 • sledovanie kalibrácie a údržby majetku
 • sledovanie zapožičania majetku
 • evidencia majetku pomocou čiarových kódov
 • inventúry majetku
top