BI-6-TrzbyServis

Na čo slúži Business Intelligence?

 • Zvýšenie zisku – prostredníctvom nástrojov BI dokážete ohodnotiť klientov a tak ich lepšie rozlišovať z hľadiska výnosnosti a nevýnosnosti
 • Znižovanie nákladov – zavedenie BI má výrazný vplyv na efektivitu a využívanie času zamestnancov, ktorí spracuvávajú analýzu
 • Zlepšenie CRM – zavedenie metód BI do spoločnosti umožňuje lepšie narábanie s informáciami o klientoch, a v rámci analýz nájsť skryté súvislosti o klientoch, prostredníctvom ktorých je možné lepšie vyhovieť ich individuálnym potrebám

Detailné informácie

Business Intelligence je súbor procesov, technológii a nástrojov, ktoré dokážu spracovať údaje na informácie, informácie na znalosti a znalosti na plány. Cieľom tohto procesu je účinne a účelne podporovať rozhodovanie v spoločnostiach. Tento systém je postavený na princípoch multidimenzionálnych pohľadov na podnikové údaje a podporuje analytické a plánovacie činnosti spoločnosti.

Výhody Business Intelligence MAGIC

 • Systém overený praxou: zamestnanci majú mnohoročné skúsenosti s implementáciou MAGIC
 • Rýchla a nenáročná implementácia: k dispozícií sú aplikácie pre rôzne oblasti využitia, ktoré sa jednoduchou modifikáciou môžu upraviť podľa individuálnych potrieb klientov
 • Intuitívne prostredie: nie sú nutné školenia, ovládanie BI je veľmi jednoduché
 • Konsolidácia údajov: údaje môžu byť importované z rôznych databáz, súborov, Excel tabuliek
 • Automatický zber údajov: údaje sa importujú automaticky z primárnych zdrojov, bez nutného zásahu obsluhy
 • Otvorenosť pre budúci rozvoj: BI MAGIC je neustále inovovaný, vznikajú nové reporty a rozširujú sa zdroje údajov

 

 

 

 

BI využíva v spoločnostiach väčšina užívateľov na všetkých úrovniach riadenia organizácie a nie je doménou len vrcholového managementu, keďže pri práci s BI nástrojmi nie je potrebná znalosť o databázach, či iných technológiach súvisiacich s prevádzkou BI aplikácii. Zatiaľ čo analýza údajov prostredníctvom tabuliek, kontingenčných tabuliek, grafov, ukazovateľov KPI, nástrojov Dril-up a Dril-down, je využiteľná najčastejšie v obchodných a výrobných spoločnostiach pre analýzu predaja a nákupu, BI má uplatnenie v každej oblasti podnikania:

 • Obchod: prehľady predaja podľa komodit alebo oblasti, prehľady podľa časových obdobiach, sledovanie objemu predaja a ziskovosti
 • Financie: prehľady nákladov a výnosov, finančná analýza, špeciálne finančné výkazníctvo, porovnávanie plánu so skutočnosťou
 • Marketing: sledovanie a vyhodnocovanie marketingových akcii, analýza zákazníkov a ich správaní
 • Personalistika: prehľady vyťaženia pracovníkov, sledovanie nákladov na kvalifikáciu, sledovanie nákladov na získavanie pracovníkov, sledovanie sezónnych trendov
 • Plánovanie výroby: sledovanie voľnej a alokovanej disponibilnej kapacity strojov a pracovníkov
 • Servis:  sledovanie servisných pracovníkov, sledovanie a analýza výskytu porúch
 • Sklady: sledovanie obrátkovosti zásob, stavu zásob, vývoja zásob, ležiakov

 


 

Mám záujem o predvedenie programu 

  Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.


  top