Modul Podvojné účtovníctvo

Špecializácia na pobočky

Vyvíjané s Vami

20 rokov skúseností


Dlhodobý majetok

Rieši problematiku odpisovania pre evidované položky majetku daňovým a účtovným spôsobom. Pre daňové účely je možné použiť niekoľko spôsobov odpisovania, ktoré vyplývajú z daňového zákona. Účtovné spôsoby sú modifikáciou daňových spôsobov. Účtovná jednotka si môže vytvoriť vlastné účtovné spôsoby pre odpisovanie majetku.

 • Viac informácií

  Okrem účtovných a daňových odpisov môžete použiť aj koncernové odpisovanie. Koncernové odpisovanie používajú spoločnosti začlenené do koncernov.

  • Automatický výpočet daňových a účtovných odpisov pri zaradení majetku alebo pri technickom zhodnotení
  • Možnosť zobrazenia stavu majetku k ľubovoľne zvolenému dátumu
  • Evidencia umiestnenia majetku (napr.: budovy, kancelárie, sklady, výrobné haly)
  • Možnosť vedenia koncernových odpisov
  • Inventúra dlhodobého majetku s použitím terminálov čiarového kódu
  • Automatické účtovanie účtovných odpisov, zaradenia, vyradenia alebo technického zhodnotenia
  • Tvorba ročných a mesačných odpisových plánov
  • Tlač protokolov o zaradení a vyradení majetku
  • Výpočet daňového priznania pre daň z motorových vozidiel


Krátkodobý majetok

Predstavuje kompletnú evidenciu krátkodobého hmotného a nehmotného majetku.

Zaraďujeme sem hmotný majetok s dobou použiteľnosti menšou ako jeden rok s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € a nehmotný majetok s dobou použiteľnosti menšou ako jeden rok a s obstarávacou cenou nižšou ako 2 400 €.

 • Viac informácií

  Na základe rozhodnutia účtovnej jednotky sa hranica pre zaradenie majetku do krátkodobého majetku a doba použiteľnosti môže meniť.

top