ONLINE evidencia náradia

Stavebné, servisné a výrobné spoločnosti majú zakúpené množstvo náradia, ktoré ich pracovníci používajú pri svojej práci. V evidencii náradia evidujú  od drobného náradia až po výkonné zariadenia a stroje.

Niektoré spoločnosti majú vytvorenú evidenciu náradia v exceli, iné spoločnosti ho evidujú v skladovom hospodárstve. Spoločnosť  Sango s.r.o. vyvinula špeciálnu internetovú aplikáciu na evidenciu náradia, ktorá pracuje online. Stačí sa prihlásiť cez internet do aplikácie a môžete začať pracovať.  V každom mieste, kde je internetové pripojenie, si môžete pozrieť kde sa náradie nachádza, aké náradie je voľné a používať  ďalšie funkcie.

Aplikácia okrem evidencie náradia sleduje aj servisné a kalibračné údaje. Automaticky vás bude upozorňovať na servisné prehliadky, na ukončenie záručnej doby, na ukončenie platnosti kalibrácie.

Pri vyvíjaní apilkácie sme dávali veľký dôraz na jednoduchosť ovládania, preto s ňou dokáže pracovať každý, kto už nakupoval na internete.

Spoločnosť Sango s.r.o. pripravila pre užívateľov ONLINE  HELP, videonávody a  v prípade potreby ponúka školenie.

 

Hlavné funkcie aplikácie

 • Vytváranie evidenčných kariet náradia
 • evidenciu zaradenia, výdaja, príjmu a vyradenia náradia
 • evidenciu servisných záznamov a revíznych správ
 • ONLINE prístup ku revizným správam
 • evidenciu kalibrácie
 • sledovanie výdaja náradia na osoby a zákazky
 • automatické upozorňovanie na koniec platnosti revízie, kalibrácie, záručného a plánovaného servisu odosielaním emailových správ

 

 


 

Evidenčné karty

Na evidenčných kartách náradia sa evidujú všetky informácie o náradí. Na evidenčnú kartu môžete zapísať názov karty,  vlastné číslo karty, výrobné číslo karty, EAN kód,  evidenčnú mernú jednotku, ľubovoľný počet vlastných parametrov, rozmery a prílohy s dokumentami ( napr. návody na používanie, ošetrovanie náradia, záručné listy a iné ). 

Evidenčné karty môžeme zaradiť do Druhov kariet a Skupín kariet.  Tieto Druhy a Skupiny sa využívajú pri vyhľadávaní a triedení kariet. Môžu sa využiť aj pri štatistikách.

Na evidenčnej karte sú  zobrazené aktuálne umiestnenia a všetky pohyby na karte ( zaradenie, výdaj, príjem a vyradenie ).

Na evidenčnej karte sú zobrazené záznamy o servisných zásahoch a kalibračné záznamy.

 

 


 

Príjmy a výdaje

Všetky pohyby na evidenčnej karte sú urobené cez doklady, ktoré aplikácia automaticky vytvára pri zapísaní pohybu. Výhodou tohto riešenia je, že aplikácia eviduje celú históriu pohybov s možnosťou ľahkej kontroly. Vytvorené doklady je možné zobraziť na obrazovku, alebo vytlačiť na tlačiarni. Ku každému dokladu je možné pripojiť ľubovoľný dokument ( napr. došlú faktúru, ktorou bolo náradie zakúpené ).

Zaradenie

Funkcia slúži na príjem náradia do skladu. Pri zaradení sa zapíše evidenčná karta, množstvo, nákupná cena, dodávateľ , nadobúdací doklad ( napr. došlá faktúra alebo pokladničný doklad ).  Po ukončení zaradenia, aplikácia zapíše na evidenčné karty uvedené údaje.

Výdaj

Funkcia  slúži na výdaj náradia na osoby ( pracovníci ) alebo na zákazky. V prípade výdaja náradia na zákazku, môže byť zapísana aj osoba. V jednom výdaji môžebyť ľubovoľný počet evidenčných kariet.

Príjem

Funkcia slúži na príjem náradia do skladu od osoby alebo zo zákazky pri vrátení náradia. Aplikácia dôsledne kontroluje správne zadané údaje pri príjme.

Vyradenie

Funkcia slúži na odpísanie náradia zo skladu v prípade fyzického  opotrebenia náradia alebo iných udalostí ( napr. strata, krádež… ).

 


 

Evidencia servisných záznamov

Evidencia servisných záznamov umožňuje nielen zapisovať servisné záznamy, ale zároveň upozorňuje obsluhu prehľadným spôsobom na termíny ukončenia záruky alebo pravidelnej kontroly. Dobu upozornenia si môžete nastaviť parametrom ( napr. 30 dní ).  Správnym používaním tejto funkcie môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky.  Servisné záznamy sú rozdelené do troch skupín.

Záručný servis

Slúži na sledovanie záručnej doby pri zaradení evidenčnej karty. Záručný servis sa môže použiť aj na sledovanie záručnej doby bežnej opravy, ak na ňu poskytol dodávateľ záruku.

Plánovaný servis

Slúži na evidenciu pravidelných kontrol zariadení.

Bežný servis

Slúži na evidenciu bežných opráv, ktoré boli na zariadení vykonané.

 


 

Evidencia kalibračných záznamov

Evidencia kalibračných záznamov umožňuje nielen zapisovať kalibračné  záznamy, ale zároveň upozorňuje obsluhu prehľadným spôsobom na termíny ukončenia platnosti kalibrácie. Dobu upozornenia si môžete nastaviť parametrom ( napr. 30 dní ). 


Ak Vás zaujala aplikácia ONLINE evidencia náradia, kontaktujte nás. 

  Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

  top