Podstatou nákupu je vytvorenie objednávky na dodávateľa. Objednávky je možne tvoriť ručne alebo na základe návrhu vytvoreného programom podľa rôznych požiadaviek. Navrhnutú objednávku môžete následne ľubovoľne upraviť.

Jednotlivé agendy modulu Nákup na seba logicky nadväzujú a tvoria tak prirodzenú cestu nákupného procesu. Vydané objednávky, príjemky na sklad a prijaté faktúry využívajú spoločné údaje pre rôzne typy dokladov.

Efektívne nakupovanie a voľbu najlepšieho dodávateľa uľahčujú dodávateľské cenníky a funkcie na kontrolu nákupných cien na vstupe a pri tvorbe objednávok. Pri príjme zásob na sklad zvyšuje presnosť a produktivitu využívanie čiarových kódov.

K dispozícii máte aj reporty nákupu. Tie poskytujú prehľad o dodávateľoch, dodávaných položkách, objeme obchodov, platobnej morálke a ďalších ukazovateľoch.

 

Čo Nákup ponúka?

 • objednávanie zásob podľa rôznych podmienok
 • prepracované dopytové konanie pred vytvorením nákupnej objednávky
 • využitie nákupných zákazok ako zdroj pre nákupné objednávky
 • prehľadná väzba medzi dokladmi v celom nákupnom procese
 • prepracovaná kontrola medzi objednanými a dodanými zásobami
 • schvaľovanie nákupných objednávok pred odoslaním dodávateľom
 • rozsiahle štatistické prehľady s využitím Business Intelligence

 


 

Nákupné zákazky

Modul Nákupné zákazky je dôležitá súčasť nákupného procesu, ktorá nám prehľadným spôsobom zobrazí, čo všetko musíme nakúpiť alebo vyrobiť, aby sme pokryli všetky odberateľské objednávky.

Za každú skladovú kartu vám nákupné zákazky urobia porovnanie prijatých objednávok od odberateľov s voľnými zásobami na sklade. Užívatelia tak získajú prehľad množstiev z prijatých objednávok, voľných zásob, minimálnych a maximálnych zásob a objednaných zásob u dodávateľov.

Z nákupných zákaziek sa automaticky vygenerujú aj nákupné objednávky na jednotlivých dodávateľov.

 


 

Dopyty

 

Modul Dopyty (dopytové konanie) slúži na odoslanie dopytov dodávateľom za účelom nakúpenia zásob alebo služieb. Dopyty je možné vytvoriť v ponukách, v zákazkách alebo v nákupných objednávkach.

V module si jednoducho zvolíte dodávateľov, ktorým chcete odoslať dopyty emailom. Prichádzajúce ponuky od dodávateľov zaznačíte do dopytu. 

V dopytovom konaní následne označíte najvýhodnejšiu ponuku. Pri generovaní nákupnej objednávky vám program do riadku objednávky vpíše údaje z dopytového konania, ktoré boli označené ako najvýhodnejšia ponuka.

 


 

Nákupné objednávky

Nákupnými objednávkami objednávate zásoby u dodávateľa. Nákupnú objednávku môžete vytvoriť ručne, alebo ju vygenerovať z nákupných zákaziek. Vytvorenú nákupnú objednávku ďalej upravíte podľa vlastných potrieb.

Vytvorené objednávky odošlete dodávateľom (emailom, EDI, exportom do B2B).

 

 


 

Príjem zásob na sklad

 

Príjem zásob na sklad sa tvorí z už vytvorených nákupných objednávok alebo automaticky bez vopred vytvorenej objednávky.

Ak sa vytvára príjemka z vopred vystavenej nákupnej objednávky prípadne viacerých objednávok, program zobrazí zoznam objednaných položiek. V zozname sa označia položky, ktoré sa prijímajú na sklad. Z vytvoreného zoznamu položiek program následne vytvorí príjemku.

V príjemke môžete zadať okrem množstiev a nákupných cien aj výrobné čísla, šarže či rôzne druhy balení.

Obstarávacie náklady spojené s nákupom zásob je možné rozpočítať do nákupnej ceny podľa váhy alebo sumy.


Významné vlastnosti Nákupu:

 • Tvorba viacjazyčných nákupných objednávok
 • Výpočet návrhu objednávok podľa rôznych výberových podmienok
 • Výpočet návrhu objednávok na B2B položky z prijatých objednávok
 • Využitie dodávateľských cenníkov s predpokladaným termínom dodania
 • Elektronické spracovanie dokladov vo forme EDI, XML, PDF a ich odoslanie emailom
 • Rýchly a detailný prehľad o aktuálne objednaných položkách a nevybavených objednávkach
 • Nákup na zákazku, priame vytváranie objednávok na dodávateľa z vytvorenej zákazky
 • Nákupné zákazky (kumulované vytváranie objednávok na dodávateľov zo zákaziek)
 • Zápis potvrdení dodávok od dodávateľov na vytvorené objednávky
 • Sledovanie plnenia dodávky jednotlivých objednávok po položkách, čiastočné plnenie dodávok
 • Objednávanie služieb
 • Viacúrovňové elektronické schvaľovanie objednávok na dodávateľov
 • Označenie preferovaného dodávateľa pre jednotlivé položky
 • Sledovanie minimálneho objednávacieho množstva
 • Rozpočítavanie obstarávacích nákladov (doprava, clo a podobne) pri príjme podľa ceny alebo váhy položiek
 • Zápis výrobných čísiel, šarží, balení pri príjme položiek na sklad, jednoduché spätné dohľadanie dodávky alebo dodávateľa
 • Prehľadná väzba medzi dokladmi v nákupnom procese s kontrolou kompletnosti dodávky a ceny
 • Kontrola nákupných cien pri príjme položiek na sklad podľa dodávateľských cenníkov
 • Možnosť vytvorenia externých cenníkov pre každého dodávateľa

Mám záujem o predvedenie programu Obchod a skladové hospodárstvo 

  Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

  top