Podporuje celý obchodný proces od objednávky cez dodávky, fakturáciu a hotovostné predaje až po vyhodnotenie predaja. Zákazkovému predaju slúži agenda: Ponúk, Zákaziek a Dopytov, ktoré zahŕňajú  kalkuláciu nákladov a výnosov, plánovanie a sledovanie ponukového konania (vrátane vyhodnotenia jeho úspešnosti).

Z vytvorených ponúk je možné priamo vytvárať zákazky (prijaté objednávky od odberateľa). Zo zákaziek môžete vytvoriť objednávky na dodávateľov, predfaktúry, dodacie listy, faktúry vydané, pokladničné doklady alebo požiadavky na výrobu (výrobné príkazy).

Pri vývoji systému sme kládli značný dôraz na cenotvorbu. Predajné ceny sú do ponúk, zákaziek a všetkých dokladov zadávané automaticky. Výsledkom cenotvorby sú:

 • Základné cenníky
 • Akčné cenníky
 • Cenníky závislé od odobraného množstva
 • Cenníky závislé od hodnoty objednávky
 • Naturálne cenníky
 • Externé cenníky

Čo Predaj ponúka?

 • veľa spôsobov predaja: na základe prijatej objednávky, na základe vytvorenej ponuky, predaj priamo zo skladu, opakované dodávky, pravidelné generovanie faktúr, predaj služieb, predaj cez registračnú pokladnicu
 • prepracované ponukové konanie s  vyhodnotením úspešných a neúspešných ponúk
 • rozsiahly systém cenotvorby s niekoľkými druhmi cenníkov
 • sledovanie marže alebo rabatu od ponúk, cez prijaté objednávky až po všetky doklady a cenníky
 • podpora čiarových kódov s využitím mobilných terminálov
 • práca s výrobnými číslami a šaržami
 • rozsiahle štatistické prehľady s využitím Business Intelligence

 


 

Ponuka

Vďaka programu MAGIC môžete vytvárať ponuky pre zákazníkov rýchlo a pohodlne. Ponuky vytvoríte na základe prijatého dopytu od odberateľa, napr.: email, fax, telefonický rozhovor.

Aký je postup pri tvorbe ponúk?

Do ponuky zapíšete položky, ktoré požaduje odberateľ. Ponuku môžete rozšíriť aj o produkty, na ktoré nemáte vytvorené skladové karty, a to vytvorením textových položiek.

Položky môžete následne naviazať na svojich dodávateľov a založiť dopytové konanie s jeho následným vyhodnotením.

Ak je projekt rozsiahly, je možné ponuku rozdeliť na niekoľko etáp.

K ponuke si pripojíte aj ľubovoľné dokumenty. Môže ísť o dokumentáciu projektu od odberateľa, rôzne certifikáty, vyhlásenia a iné.

Ponuku odošlete zákazníkovi. Ak ponuka skončí úspechom, vytvoríte z nej zákazku. Pokiaľ skončí neúspechom, zapíše sa do histórie. Pri vytváraní nových ponúk môžete akúkoľvek ponuku skopírovať do novej a upraviť ju podľa potrieb.

Vďaka štatistikám, ktoré systém umožňuje, získate prehľad o úspešných a neúspešných ponukách.

 


 

Zákazka

Zákazka slúži na zapísanie prijatej objednávky od odberateľa. Pokiaľ je zákazka vytvorená z úspešnej ponuky, nemusíte do nej manuálne zadávať údaje, program ich totiž prevezme z ponuky automaticky. Zákazku môžete založiť aj bez vopred vytvorenej ponuky. Napríklad v prípade prijatia objednávky.

Ako funguje tvorba Zákazky?

Aj v zákazke si (rovnako ako v ponuke) zapíšete všetky položky, ktoré odberateľ požaduje.

Ak niektoré z položiek potrebujete nakúpiť, môžete si na nich urobiť dopytové konania s ich vyhodnotením. Pri vytvorení návrhu objednávky program tieto dopytové konania využije.

Pri rozličných dátumoch dodania si zákazku rozdelíte na viacero etáp. V prípade nutnosti si k zákazke môžete pripojiť ľubovoľné dokumenty (schémy zapojení, projektovú dokumentáciu, certifikáty a podobne).

Požadované zásoby môžete na zákazku rezervovať.

 


 

Expedícia zákaziek

Zapísané zákazky program zoradí do zoznamu zákaziek na expedíciu. Zoznam je možné usporiadať podľa rôznych kritérií. Program vám prehľadným spôsobom zobrazí nielen, v akom stave sú zákazky, ale aj zásoby, ktoré máte k daným zákazkám k dispozícii.

Ak vám zákazník zaplatí vopred, pred expedíciou zákazky, môžete k nej vystaviť predfaktúru. Po jej úhrade zákazku vyexpedujete.

Výdaj zo skladu môžete vykonať až troma spôsobmi – výdajkou, dodacím listom, poprípade priamo faktúrou. Spôsoby výdaja sa nastavia podľa vašich potrieb.

Vytvorenú zákazku môžete skopírovať do registračnej pokladnice, ktorá pri úhrade zákazky vytvorí pokladničný doklad a zásoby zo skladu odpíše.

V prípade uzatvorenia dohody so zákazníkom môžete zákazky vyfakturovať jednou alebo viacerými faktúrami. Ak je nutné vykonať isté korekcie vo faktúrach, klientom môžete poľahky vystaviť dobropis.

 


 

Expedičné príkazy

Expedičný príkaz (pred dodací list) je príkaz na vyskladnenie zásob zo skladu. Vytvorí sa zo zadanej zákazky (konkrétne prijatej objednávky od odberateľa.

Aký je postup pri expedícii?

Pracovníci v sklade nachystajú potrebné zásoby. Prípadne zmeny medzi expedičným príkazom a skutočnosťou zapíšu na expedičný príkaz. Akonáhle sú zmeny zaznačené, z príkazu sa vygeneruje dodací list alebo faktúra. Expedičné príkazy sú vhodné najmä pre spoločnosti, ktoré predávajú vážené zásoby, využívajú rezervácie zásob pre odberateľov alebo majú zavedený systém riadeného skladu.

 


Maloobchodný predaj

Maloobchodný predaj sa eviduje cez registračné pokladnice. Zaistí rýchlu obsluhu zákazníkov pri pokladni v obchode s ľubovoľným sortimentom. Okrem základného predaja ponúka informácie o zásobách tovaru a jeho cenách a celú škálu funkcií pre vyhľadávanie predávaných položiek.

Nákup je možné uhradiť v hotovosti v rôznych menách, v šekoch, stravnými lístkami či platobnými kartami. Podporované sú aj úhrady predfaktúr/faktúr v hotovosti a predaj z dokladov a zákaziek vystavených v inej časti programu.

Registračná pokladňa je prispôsobená pre spoluprácu s mnohými pokladničnými perifériami, ako sú čítačky čiarových kódov, pokladničné zásuvky alebo elektronické váhy. Môže fungovať samostatne v jednej predajni či sklade, alebo kolektívne ako súčasť viacerých pracujúcich pokladní.

Významné vlastnosti Maloobchodného predaja:

 • Jednoduché, intuitívne a rýchle ovládanie registračných pokladní
 • Podpora EAN kódov, EAN kódov s váhou, EAN kódov s cenou
 • Priame prepojenie registračných pokladní na skladové hospodárstvo a cenníky
 • Zápis pokladničných dokladov na odberateľov s využitím odberateľských cenníkov
 • Podpora rôznych druhov cenníkov a akcií
 • Podpora viazaných (linkovaných) obalov
 • Možnosť rýchleho hľadania adresných kariet odberateľov a skladových položiek
 • Sledovanie predajov jednotlivých pokladníkov
 • Preberanie údajov do registračných pokladní z terminálov využívajúcich EAN kódy
 • Podpora rôznych typov hotovostných platieb, šekov, platobných a kreditných kariet
 • Úhrada faktúr a predfaktúr
 • Prehľadná forma účtenky s možnosťou individuálneho prispôsobenia

Mám záujem o predvedenie programu Obchod a skladové hospodárstvo 

  Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

  top