Spoľahlivé a výkonné riešenie pre online riadenie skladov, ktoré využíva technológie mobilných terminálov, čiarových kódov a bezdrôtových sietí. Riadený sklad eliminuje ľudské omyly pri príjme a výdaji zásob. Tým sa znižujú náklady na manipuláciu so zásobami a čas potrebný na prípravu zásob k expedícii. Zníženie nákladov a skrátenie časových noriem zvyšuje efektivitu práce celého skladu a následne aj samotný zisk.

 

Čo Riadený sklad ponúka?

 • evidencia zásob v polohovaných aj v nepolohovaných skladoch
 • efektívna a presná práca pri zaskladnení a vyskladnení zásob s využitím mobilných terminálov
 • možnosť dvojúrovňového vyskladňovania zásob
 • dôsledná kontrola šarží,  expiračných dôb a výrobných čísiel
 • optimálne využitie skladových priestorov
 • minimalizácia nesprávnych dodávok odberateľom
 • zásadné zníženie inventúrnych mank a škôd

 


 

Príjem zásob na sklad

Príjem zásob na sklad je možné urobiť s kontrolou/bez kontroly na nákupnú objednávku. Vytvoriť môžete aj príjem zásob s kontrolou skladových pozícii (odporúča sa) alebo bez nej.

Obsluha sníma prenosným terminálom skladovú pozíciu. Následne sníma jednotlivé balenia alebo kusy načítaním čiarových kódov, doplní údaje o prijímanom množstve a uloží zásobu do nasnímanej skladovej pozície.

Ak je v skladovej karte prijímanej zásoby definovaný príznak sledovania výrobných čísel, šarží a doby exspirácie, vyžaduje sa doplnenie tohto údaja z klávesnice terminálu alebo načítaním čiarového kódu s touto informáciou.

Ak ide o paletové zásielky označené paletovou etiketou s údajmi podľa štandardu EAN128, čiarové kódy môžete skenovať z etikety palety pri zaskladňovaní zásoby. Po zaskladnení zásob do skladových pozícií je z údajov vygenerovaná príjemka, ktorou sa zásoby zaúčtujú do skladového hospodárstva.

 


 

Výdaj zásob zo skladu

Vyskladnenie zásob sa môže vykonať po jednotlivých zákazkách (odberateľských objednávkach) alebo po dávkach. Dávka môže obsahovať viac samostatných zákaziek. Spracovanie zákaziek v dávkach je efektívnejšie.

Riadený sklad vytvorí ku jednotlivým zákazkám alebo dávkam príkazy na vyskladnenie, ktoré obsahujú zoznam položiek na vyskladnenie.

Skladový dispečer má k dispozícii podrobné informácie o stave a stupni rozpracovanosti zákaziek, o položkách zákazky, ktoré sú rezervované, vyskladnené, zabalené a expedované a o pracovníkoch, ktorí na zákazkách aktuálne pracujú.

Dispečer môže efektívne riadiť spracovanie jednotlivých zákaziek tak, aby boli pripravené k expedícii v stanovený čas. Každá skladová operácia je nielen ihneď zaznamenaná, ale zároveň je vykonaná i kontrola jej korektnosti. Zákazka je tak vychystaná včas, presne a bez chýb, akými bývajú najmä zámeny tovaru, nesprávny počet kusov, chybné šarže, exspirácie alebo výrobné čísla.

 


 

Expedícia zásob

 

V rámci vychystávania tovaru sú všetky zákazky alebo dávky smerované na baliacu lokáciu. Na baliacej lokácii sa kontroluje kompletnosť celej zákazky, zvolí sa vhodný obal (napr. kartón) a vytlačí sa baliaci list, ktorý je vložený do obalu spolu so zásobami.

Po balení nasleduje expedícia. Na termotransférových tlačiarňach sú vytlačené adresné štítky, čísla zákazky, čísla dodacieho listu alebo faktúry, hmotnosť alebo iné užívateľsky voliteľné údaje.

Následne sú kartóny (palety) odovzdané preprave, čím sa fyzicky a definitívne vyskladnia zo skladu.

 


Inventúra

Inventúra je dôležitá súčasť riadeného skladu. Inventúra môže byť priebežná alebo celková.

Priebežná inventúra slúži na inventarizáciu vybraných skladových položiek. Vedúci skladu označí položky, ktoré sa majú priebežnou inventúrou skontrolovať. Operátor skladu musí skontrolovať jednotlivé položky inventúry zosnímaním skladovej pozície a EAN kódu skladovej položky. Na klávesnici zadá počet kusov, ktoré našiel na skladovej pozícii.

K inventúre sa vytvorí inventúrny protokol. V prípade rozdielov zásob sa vygenerujú doklady, ktorými sa zaúčtujú inventúrne rozdiely.

Celková inventúra má podobný postup ako priebežná inventúra. Inventarizujú sa všetky zásoby v sklade.

Vykonanie inventúr cez terminály čiarového kódu je rýchle, presné a spoľahlivé.


Významné vlastnosti Riadeného skladu:

 • Rezervácia zásob v skladových pozíciách
 • Príjem zásob
 • Zaskladnenie zásob
 • Doplňovanie vychystávacích miest
 • Vychystávanie zásob
 • Balenie, expedícia
 • Expedícia kuriérom
 • Priebežná inventúra
 • Celková inventúra

Mám záujem o predvedenie programu Obchod a skladové hospodárstvo 

  Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

  top