Skladové hospodárstvo zabezpečuje evidenciu skladových zásob a efektívne podporuje všetky činnosti s evidenciou zásob. Základným prvkom je skladová karta, na ktorej sa eviduje nielen skladová zásoba ale aj množstvo ďalších potrebných údajov. Program zabezpečuje okamžitý prístup ku všetkým informáciam prehľadným spôsobom.

 

Čo Skladové hospodárstvo ponúka?

 • kvalitné, prehľadné a spoľahlivé sledovanie skladových zásob
 • okamžitý prístup ku stavu skladu a rezervácii zásob pre odberateľov
 • podpora polohovaných aj nepolohovaných skladov
 • využitie čiarových kódov pri zaskladňovaní a vyskladňovaní skladových zásob
 • rýchle zobrazenie dokladov a pohybov priamo zo skladovej karty
 • podpora sledovania šarží, expiráčných dôb, výrobných čísel , tavieb a certifikátov
 • rozsiahle štatistické prehľady s využitím Business Intelligence

 

 


 

 

Skladové karty

 

Základom evidencie skladu je číselník skladových kariet. Rôzne typy evidovaných položiek je možné špecifikovať nastavením požadovaných vlastností karty.

Skladové karty môžu byť zaradené do skupín, podskupín alebo špecifikácií. Vďaka zaradeniu je možné vyhľadávať karty, účtovať skladové pohyby a tržby a vytvárať štatistické prehľady.

Kľúčovým parametrom je typ karty:

 • Tovar – skladová karta určená na evidenciu tovaru
 • Materiál – skladová karta určená na evidenciu materiálu
 • Set – set sa skladá z niekoľkých skladových kariet
 • Obal – skladová karta určená na sledovanie vratných obalov a obalového konta
 • Výrobok – skladová karta určená na evidenciu výrobkov s rozpisom položiek výrobku
 • Komisia – skladová karta určená na sledovanie komisných skladových zásob
 • Služba – skladová karta určená na objednávanie a predaj služieb
 • Pošta – skladová karta určená na fakturáciu poštových a kuriérskych služieb

Významné vlastnosti Skladových kariet:

 • Podpora viacjazyčných názvov položiek
 • Možnosť členenia položiek do skupín, podskupín a špecifikácií
 • Možnosť práce s čiarovými kódmi pre rýchle vyhľadávanie a zadávanie položiek viac merných jednotiek k skladovej položke a ich ľubovoľné použitie na dokladoch
 • Vkladanie obrázkov, fotodokumentácie a iných dokumentov k skladovým položkám
 • Zápis ľubovoľných poznámok a popisov ku skladovej karte
 • Definícia vlastných informačných polí v skladovej karte
 • Tvorba ľubovoľného počtu číselníkov parametrov pre skladovú kartu
 • Sledovanie colných čísel, colných merných jednotiek a krajín pôvodu zásob

 

 


 

Skladové zásoby

 

Každá spoločnosť môže mať množstvo skladov, ktoré si rozčlení podľa vlastných potrieb tak, aby jednoducho evidovala skladové zásoby. Zásoby sa oceňujú obstarávacími cenami, teda súčtom ceny obstarania a nákladov, ktoré s ich obstaraním súvisia. Ide hlavne o prepravu, províziu, clo a poistné. Obstarávacie náklady sa rozpočítajú podľa ceny alebo váhy nakupovaných položiek.

 

Významné vlastnosti Skladových zásob:

 • Okamžitý prístup k stavu položiek
 • Rýchle zobrazenie dokladov a pohybov priamo zo skladovej karty
 • Podpora práce so stacionárnymi či mobilnými snímačmi čiarových kódov, funkcia pre prípravu expedície
 • Sledovanie rôznych balení
 • Sledovanie hmotností a rozmerov pre základnú mernú jednotku, balenie a paletu
 • Sledovanie obalového konta dodávateľov a odberateľov, podpora linkovaných obalov
 • Sledovanie výrobných čísel s využitím čiarových kódov
 • Sledovanie záručnej doby tovaru a šarží s využitím čiarových kódov
 • Sledovanie minimálnej, optimálnej a maximálnej zásoby
 • Sledovanie pozícií v sklade (ulička, polička, box)
 • Možnosť nastavenia dôslednej zodpovednosti za sklad pomocou prístupových práv
 • Definícia ľubovoľného počtu skladov
 • Sledovanie colných skladov
 • Sledovanie komisionálnych zásob od dodávateľov
 • Sledovanie komisionálnych zásob u odberateľov
 • Evidencia dodávateľov pri jednotlivých skladových položkách, s termínom dodania
 • Sledovanie spotrebnej dane
 • Kompletné podklady pre Intrastat s vytvorením XLM súboru
 • Podpora skladových pohybov (príjem, výdaj, inventúry) s mobilnými snímačmi čiarových kódov

 

 


 

Výrobné príkazy

 

Modul výrobné príkazy je výkonným pomocníkom v zákazkových i opakovaných výrobách pre malé a stredné firmy. Obsahuje nástroje plánovania materiálových zásob a kooperácii s inými výrobcami. Vďaka tomu je možné vyrábať kvalitne, produktívne, načas a s plánovaným ziskom. Pomocou agendy výrobných príkazov je sledovaný a riadený výrobný proces. Modul je ľahko prispôsobiteľný výrobnému procesu konkrétnej firmy.

Riadenie výroby sa dá veľmi zjednodušiť. Prijaté zákazky sa zaradia do výrobného plánu, na základe ktorého sú generované výrobné príkazy. Tie ukážu čo sa práve vyrába a kedy bude výrobok pripravený na expedíciu zákazníkovi alebo odovzdaný na sklad. Pri ukončení výroby si kontrola kvality preberie výrobok, prípadne označí položky, ktoré nespĺňajú požadované parametre a musia sa opraviť.

Prehliadať alebo vytvárať všetky doklady súvisiace s výrobným príkazom sa dá jednoducho a z jedného miesta. Z mesačného plánu predaja je možné vygenerovať mesačný plán výroby. Z plánu výroby je možné následne generovať výrobné príkazy. Výrobné príkazy sa vytvárajú priamo v zapísanej zákazke, alebo vygenerovaním výrobných príkazov pre viac zákaziek.

Významné vlastnosti:

 • jednoduché a rýchle ovládanie, vysoká variabilita a prispôsobivosť modulu
 • kapacitné plánovanie spotreby materiálu na úrovni MRP II
 • priama väzba na ostatné agendy systému predovšetkým na predaj, nákup, sklad, účtovníctvo
 • presný výpočet nákladovej ceny výrobku na základe realizovaných vstupov
 • kalkulácia ceny výrobku pred zahájením výroby
 • výrobný príkaz, ktorý integruje všetky doklady v rámci výrobného procesu
 • plánované kooperácie, objednávky kooperácií
 • ručné použitie voliteľných náhrad materiálu
 • evidencia vedľajšieho produktu v procese výroby
 • využitie čiarových kódov pri evidencii výdaja materiálu a príjmu výrobkov a polotovarov
 • zápis výrobných čísiel, šarží a balení pri odvádzaní výrobkov a polotovarov na sklad
 • všetky informácie a doklady sú prístupné z jedného miesta
 • porovnanie skutočnej spotreby materiálu s kalkulovanou spotrebou na výrobný príkaz, výrobok, skupinu a podskupinu výrobkov

Mám záujem o predvedenie programu Obchod a skladové hospodárstvo 

  Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

  top