Program okrem štandardných zostáv, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých moduloch, obsahuje nástroje na tvorbu vlastných zostáv a finančných plánov. Okrem základných finančných výkazov (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Účtovná závierka) si môže každá účtovná jednotka nadefinovať vlastné výkazy. Údaje z výkazov sa môžu exportovať do Excelu alebo môžu byť spracované nástrojmi Business Intelligence.

Dôležitý nástroj na riadenie spoločnosti je controlling, ktorý obsahuje funkcie na tvorbu štruktúry plánov, finančné plánovanie a porovnávanie plánu so skutočnosťou. Plány môžu byť vytvorené za celú spoločnosť, nákladové strediská, zákazky, projekty a pracovníkov.

Individuálne prehľady realizujeme programom Crystal Report. Prehľady sú integrované priamo do programu.

  • Prehľadné výstupy pre ekonomický controlling a manažérske rozhodovanie
  • Štandardné účtovné výkazy s výstupom do Excel alebo Open Office, s možnosťou definície vlastných ľubovoľných výkazov
  • Tvorba ľubovoľných finančných schém
  • Tvorba individuálnych prehľadov v Crystal report
  • Porovnanie plánu so skutočnosťou
  • Možnosť prepojenia údajov s programom Excel pomocou vzorcov a následnej jednoduchej aktualizácie vytvorených zostáv pomocou prepočtov štandardnými nástrojmi Excelu

Mám záujem o predvedenie programu Podvojné účtovníctvo 

    Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

    top