Riadenie výroby

Výrobné podniky sú pod vplyvom silnej domácej i zahraničnej konkurencie, ktorá neustále narastá s globalizáciou trhového prostredia. Uvedená situácia núti výrobcov prispôsobiť sa novým okolnostiam a pružne reagovať na požiadavky svojho okolia.

Splnenie požiadavky na skrátenie celkového výrobného cyklu výrobku, od jeho návrhu až po jeho dodávku k zákazníkovi s čo najmenšími nákladmi vo výrobe, je dôležitý predpoklad úspechu podniku.

Systém je určený pre menšie a stredné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú zákazkovou, prototypovou aj sériovou výrobou. Využitím zberu údajov vo výrobe získate on-line prehľad o tom, čo sa vo výrobe deje, o stave a rozpracovanosti jednotlivých zákaziek, plánovaných a skutočných nákladoch. Tieto informácie vám umožňujú optimalizovať a zvýšiť efektivitu výroby a tým aj ziskovosť Vašej spoločnosti.

 
Čo riadenie výroby ponúka:

 • kalkuláciu ceny výrobku a priebežné sledovanie reálnych nákladov a stavu výroby
 • podpora technickej prípravy výroby (TPV) pre sériovú a zákazkovú výrobu
 • plánovanie a riadenie procesov vo výrobnej prevádzke
 • sledovanie času práce na zákazkách, operáciách alebo ich častiach priamo vo výrobe
 • evidenciu všetkých informácii o výrobku v jeho rodnom liste
 • plná previazanosť so skladovým hospodárstvom s možnosťou priameho vyskladňovania materiálu a naskladňovania výrobkov s podporou čiarových kódov
 • priama väzba na ostatné agendy systému, predovšetkým na Predaj, Nákup, Sklad, Účtovníctvo

Zaujala Vás ponuka?

Kontaktujte nás

 

 


 

 

Technická príprava výroby (TPV)

Kvalitná technická príprava výroby je základom. Práve tu sa pre každý výrobok definuje celý proces výroby ako následnosť technologických operácií s dôrazom na optimalizáciu nákladov a využitie kapacít. Ku každej operácii je pritom priradený presný zoznam materiálov, polotovarov a personálnych a strojových kapacít.

 

 


 

 

Kalkulácia výrobkov

Dokonalé poznanie úplných výrobných nákladov je jedným zo základných podmienok podnikateľského úspechu. Bez znalosti nákladov nie je možné stanoviť správnu cenu výrobku, či služby, alebo prijať  správne rozhodnutie o zaradení výrobku do výrobného programu podniku. Kalkulácia, ako výsledok kalkulovania nákladov a výnosov je silnou zbraňou v hospodárskej súťaži.

Kalkulačný vzorec je možné variovať podľa požiadaviek v štruktúre materiál, cena práce, kooperácie, rôznych réžií a ostatných nákladov. V procese výroby poskytujú Kalkulácie online informácie o skutočných nákladoch a o odchýlke od kalkulovaných nákladov. Po ukončení zákazky je možné automaticky vyhodnotiť jej konečnú efektívnosť.

 

 


 

 

Podpora ponukovej činnosti

Vďaka programu môžete vytvárať ponuky pre zákazníkov rýchlo a pohodlne. Ponuky vytvoríte na základe prijatého dopytu od odberateľa, napr.: email, fax, telefonický rozhovor. Využitím kalkulácie výrobkov vypočítate správnu cenu výrobku.

 

 


 

 

Príprava a riadenie výroby

Evidencia a riadenie výroby poskytuje komplexný pohľad na celý výrobný proces od prijatia objednávky, cez kompletné riadenie zákazky podporované priebežnými informáciami o stave rozpracovanosti, až po odvod hotových výrobkov a polotovarov a ich prípravu na expedíciu.

 

 


 

 

Optimalizácia zásob

Vo výrobnom procese je materiál veľmi dôležitým prvkom, bez ktorého sa nedá vyrábať.

Riadenie výroby je úzko prepojené so skladovým hospodárstvom. Program obsahuje funkcie na sledovanie materiálových zásob na výrobné zákazky. V prípade nedostatočných zásob, program generuje návrhy objednávok podľa zvolených kritérií. Zásoby sa môžu rezervovať na výrobné zákazky.

 

 


 

 

Účtovanie nedokončenej výroby

Program automaticky účtuje prírastky a úbytky nedokončenej výroby. Umožňuje sledovania obratov nedokončenej výroby za ľubovoľné obdobie.

 

 

 


 

 

Vyhodnocovanie zákaziek

Porovnaním plánovaných a skutočných nákladov na výrobnom príkaze alebo na výrobnej zákazke zistíte rozdiely, ktoré viete ďalej analyzovať a zisťovať príčiny vzniku.

Na základe týchto informácii viete zlepšiť a optimalizovať celý výrobný proces.

Na vyhodnotenie zákaziek môžete využiť aplikáciu business intelligence  Qlik Sense Business.

 

 


 

 
Kľúčové prínosy nasadenia systému Výroba:

 • Sprehľadníte postupy a činnosti vo výrobe a zvýšite efektivitu nutnej administratívy
 • Dosiahnete prehľad o situácii vo výrobe v reálnom čase
 • Vždy budete presne vedieť, na ktorej zákazke a operácii zamestnanec vo výrobe pracuje
 • Získate relevantné podklady na vyhodnotenie zákaziek
 • Kedykoľvek budete mať k dispozícii informácie o aktuálnom stave rozpracovanosti zákaziek;
 • Z údajov uložených v systéme môžete jednoduchšie vyhodnocovať skutočné časy realizované na výrobných operáciach a podľa týchto podkladov dokážete postupne spresňovať časové normy pre operácie a objektívne odmeňovať pracovníkov podľa skutočných výkonov;
 • Budete vždy poznať skutočnú ziskovosť výrobných zákaziek

 

 


Mám záujem o predvedenie programu Riadenie výroby 

  Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.


  top