Servisná karta

Servisná karta zariadenia je základný prvok servisu a riadenia údržby. Na servisnej karte sa eviduje celá história servisných zásahov. Históriu opráv si môžu servisní technici pozrieť ONLINE na mobilných zariadeniach. Na servisnej karte je evidencia kompletnej dokumentácie o zariadení vrátane umiestnenia s telefonickým a emailovým kontaktom na majiteľa zariadenia.  

 • evidencia celej histórie servisných zásahov
 • evidencia dokumentácie ku zariadeniu
 • evidencia plánovaných opráv
 • servisná kniha s možnosťou ONLINE zobrazenia na mobilných zariadeniach
 • evidencia komponentov ku zariadeniu
 • evidencia zmluvného servisu
 • evidencia umiestnenia s telefonickým a emailovým kontaktom

 


 

Fakturácia zákaziek

Ukončené servisné zákazky sa môžu fakturovať. Fakturovať sa môže každá servisná zákazka samostatnou faktúrou. Hromadná faktúra sa môže použiť pri fakturovaní viacerých servisných zákaziek.

Faktúra obsahuje zoznam vykonaných servisných prác, zoznam použitého materiálu na opravu a náklady na dopravu. Okrem týchto základných položiek faktúry môžu byť vo faktúre aj ďalšie položky, ktoré neboli uvedené v servisnej zákazke.

 • fakturácie servisných zákaziek
 • hromadná fakturácia servisných zákaziek
 • fakturácia servisných ponúk

 


 

Fakturácia prenájmu

Spoločnosti, ktoré prenajímajú zariadenia, môžu použiť funkcie na evidenciu a fakturáciu prenájmov zariadení. Pre každé zariadenie sa vytvorí predpis prenájmu. V predpise prenájmu je uvedená zmluva o prenájme, splátky za fakturačné obdobie, cyklus prenájmu, obdobie prenájmu, ostatné náklady.

Pri fakturácii prenájmov sa zadá zvolené obdobie prenájmu zariadení. Program vytvorí prehľadný zoznam jednotlivých zariadení, ktoré sa budú fakturovať. Po stlačení funkcie fakturovať, program vytvorí faktúry.

 • prehľadná evidencia zariadení v prenájme
 • výpočet splátok podľa nastavených kritérii
 • pohodlná fakturácia
 • štatistické prehľady

 


 

Interné faktúry

Interná faktúra sa používa na fakturovanie servisných zákaziek na záručné opravy. V internej faktúre bude zapísaná práca servisného technika a použitý materiál pri oprave zariadenia. Dopravné náklady môžu byť faktúrované internou faktúrou, alebo odberateľskou faktúrou, ak dopravné náklady platí odberateľ.

Interné faktúry využívajú aj spoločnosti na fakturáciu vnútropodnikových výkonov medzi strediskami.


Mám záujem o predvedenie programu Servis a riadenie údržby 

  Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

  top