Servisná kniha a dokumentácia

 

V mnohých prípadoch potrebujú servisní technici poznať históriu servisných zásahov na opravovanom  zariadení. 

Pomocou aplikácie ONLINE servis si servisní technici môžu pozrieť kompletnú históriu servisných zásahov na zariadení s popisom nahlásených porúch, s popisom vykonaných opráv, so zoznamom použitých náhradných dielov,  s fotodokumentáciou opráv.

Servisní technici si môžu zobraziť technickú dokumentáciu, ktorá je priložená ku zariadeniu.

 • prehľad servisných zákaziek na zariadení
 • popis nahlásených porúch
 • popis vykonaných opráv
 • zoznam použitého materiálu pri oprave
 • fotodokumentácia opráv
 • technická dokumentácia

 


 

Servisná zákazka

 

Servisnú zákazku môže vytvoriť servisný technik ONLINE v aplikácii, alebo je servisná zákazka vytvorená operátorom a priradená servisnému technikovi.

Ak servisnú zákazku vytvára servisný technik ONLINE, vyhľadá servisnú kartu zariadenia a stlačí funkciu na vytvorenie servisnej zákazky.  Aplikácia zapíše do servisnej zákazky všetky potrebné údaje zo servisnej karty zariadenia. Servisný technik zapíše do zákazky popis poruchy, popis opravy a výsledný stav po oprave. Zároveň môže zhotoviť fotodokumentáciu vykonanej opravy.

Servisná zákazka obsahuje rozpis vykonaných prác, rozpis použitého materiálu a dopravné náklady. Aplikácia vytvorí PDF dokument, ktorý môže zákazník elektronicky podpísať. PDF dokument je zákazníkovi odoslaný emailom na jeho emailovú adresu.  Na centrále operátor vytvorí zo servisnej zákazky faktúru.

 • vytváranie servisných zákaziek call centrom alebo servisným technikom
 • evidencia žiadaniek náhradných dielov
 • evidencia poznámok a príloh ku servisnej zákazke
 • evidencia použitého materiálu na opravu
 • evidencia rozpisu prác a dopravných nákladov
 • fotodokumentácia priebehu opravy
 • elektronické podpísanie pracovného výkazu
 • odoslanie pracovného výkazu emailom
 • pohodlná fakturácia servisných zákaziek

 


 

Servisný výkaz

 

ONLINE vytvorený servisný výkaz slúži na zaznamenanie servisných prác, použitého materiálu a dopravných nákladov v servisnej zákazke.  Servisné výkazy slúžia ako podklad pri fakturácii servisných zákaziek.

 • evidencia použitého materiálu na opravu
 • evidencia rozpisu prác
 • evidencia dopravných nákladov
 • popis východiskového stavu opravy s možnosťou vytvorenia fotodokumentácie
 • popis riešenia opravy
 • popis výsledného stavu opravy s možnosťou vytvorenia fotodokumentácie

 


 

Žiadanky materiálu

 

Ak servisný technik pri oprave zistí, že potrebuje náhradný diel, v ONLINE aplikácii si vytvorí žiadanku. V žiadanke zapíše potrebné náhradné diely ku servisnej zákazke. Žiadanka sa zapíše do skladového hospodárstva. Zo žiadanky sa môže urobiť objednávka materiálu, prevodka materiálu z hlavného skladu na sklad servisných technikov alebo výdajka na servisnú zákazku. V ONLINE aplikácii je servisný technik informovaný o stave žiadanky.

 • evidencia žiadaniek náhradných dielov
 • objednávanie materiálu zo žiadaniek
 • vytváranie prevodky materiálu na servisný sklad zo žiadanky
 • vytvorenie výdajky materiálu na servisnú zákazku zo žiadanky
 • informovanie servisného technika o stave žiadanky

 


 

Tikety

 

Aplikácie umožňuje vytvoriť tiket pri poruche zariadenia. Po prihlásení do aplikácie sa užívateľovi zobrazí zoznam zariadení, na ktoré môže pri poruche vytvoriť tiket.

V tikete opíše stav zariadenia a prípadne doplní kontaktné údaje. Z prijatých tiketov sa vytvára servisná zákazka. Vedúci servisu, alebo operátor servisu prideľuje servisné zákazky vytvorené z tiketov servisným technikom. Užívateľ, ktorý vytvoril tiket, je informovaný o vytvorení servisnej zákazky a o plánovanom termíne opravy.

 • ONLINE nahlasovanie porúch zariadení
 • vytváranie servisných zákaziek z tiketov
 • odoslanie spätnej informácie o priebehu opravy

 


 

Materiál

 

Funkcia slúži na prezeranie stavu materiálu na jednotlivých skladoch, na predajné ceny materiálu. Servisní technici majú prístup ku skladovým zásobám na prezeranie. Materiálové karty používajú pri zadávaní použitého materiálu na opravu zariadenia v servisnom výkaze a v žiadankách materiálu.

 • ONLINE prezeranie skladových zásob materiálu
 • ONLINE prístup ku predajným cenám materiálu
 • zadávanie materiálu v servisných výkazoch
 • zadávanie materiálu v žiadankách

Mám záujem o predvedenie programu Servis a riadenie údržby 

  Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

  top