Servisná ponuka

V mnohých prípadoch zákazníci požadujú pred opravou ponuku na servisné práce. 

Ponuku môžete vytvoriť na zariadenia, ktoré už sú evidované v systéme, alebo bez uvedenia zariadenia.  V riadkoch ponuky uvediete činnosti, ktoré je pri oprave potrebné vykonať, použitie predpokladaného materiálu na opravu a náklady na dopravu. V ponuke sú doplnkové texty ( hlavička, päta), v ktorých uvediete potrebné informácie  ku ponuke. Ponuku v PDF formáte odošlete emailom.

Ak je ponuka úspešná, z ponuky sa vytvorí servisná zákazka a z riadkov ponuky sa vytvorí servisný výkaz.

Po vykonaní opravy sa servisná zákazka vyfakturuje.

 • prehľad o vytvorených ponukách na opravy
 • prevzatie ponuky do servisnej zákazky
 • zapisovanie voliteľných textov v ponuke
 • grafický návrh formuláru ponuky
 • odosielanie ponúk emailom v PDF formáte

 


 

Servisná zákazka

Opravy na zariadeniach sú evidované v servisných zákazkach. Servisné zákazky sú vytvárané ručne call centrom na základe požiadaviek prijatých telefonicky alebo emailom, alebo sú generované podľa plánu opráv. Zákazky sa môžu vytvárať aj na základe hlásení z HELPDESKU. Servisné zákazky sa zobrazujú v kalendáre opráv.

V servisnej zákazke je uvedený zákazník, servisované zariadenie, servisní technici, ktorí vykonajú opravu, popis chyby s možnosťou použitia kódovníka chýb, popis opravy, popis výsledného stavu po ukončení opravy, rozpis vykonaných prác, rozpis použitého materiálu a dopravné náklady. Každá servisná zákazka má niekoľko stavov, ktoré informujú obsluhu o priebehu opravy.

 • vytváranie servisných zákaziek call centrom alebo z HELPDESKu
 • generovanie servisných zákaziek na plánované opravy
 • evidencia žiadaniek náhradných dielov
 • evidencia poznámok a príloh ku servisnej zákazke
 • evidencia použitého materiálu na opravu
 • evidencia rozpisu prác a dopravných nákladov
 • evidencia protokolov o príjme a výdaji zariadenia v servise
 • evidencia externého servisu

 


 

Servisný výkaz

Servisný výkaz slúži na zaznamenanie servisných prác, použitého materiálu a dopravných nákladov v servisnej zákazke. Pri zložitejších opravách môže byť viac servisných výkazov ku servisnej zákazke. Servisné výkazy sa môžu vytvárať ONLINE na mobilných zariadeniach. Servisné výkazy slúžia ako podklad pri fakturácii servisných zákaziek.

 • evidencia použitého materiálu na opravu
 • evidencia rozpisu prác a dopravných nákladov
 • popis východiskového stavu opravy s možnosťou vytvorenia fotodokumentácie
 • popis riešenia opravy
 • popis výsledného stavu opravy s možnosťou vytvorenia fotodokumentácie
 • ONLINE zápis servisných výkazov na mobilných zariadeniach

 


 

Kalendár servisu

Kalendár servisu slúži na podporu plánovania servisných činnosti. Graficky zobrazuje rozpis servisných zákaziek po dňoch, týždňoch a mesiacoch. Servisný technik si môže zobraziť vlastný kalendár. V kalendári servisu sa môžu zobraziť informácie o servisnej zákazke a servisných výkazoch.

 • podpora plánovania servisných činnosti
 • grafické zobrazenie servisného kalendára po dňoch, týždňoch a mesiacoch
 • zobrazenie informácii o servisných zákazkach a servisných výkazoch

Mám záujem o predvedenie programu Servis a riadenie údržby 

  Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

  top