Predaj-4-1024x598

Nie vždy je najpredávanejší tovar aj najziskovejší alebo najziskovejší tovar ten najpredávanejší. Pomocou obchodných štatistík budete mať svoj predaj pod kontrolou, či ide o cenotvorbu alebo prehľad sortimentu. Zefektívniť svoj predaj môže obchodná organizácia, výrobná organizácia alebo spoločnosť poskytujúca služby.

Systém podporuje celý obchodný proces od objednávky, cez dodávky, fakturáciu a hotovostné predaje, až po vyhodnotenie predaja. Zákazkovému predaju slúži agenda ponúk, zákaziek, dopytov s kalkuláciou nákladov a výnosov, plánovaním a sledovaním priebehu ponukového konania, vrátane vyhodnotenia úspešnosti ponukového konania. Z vytvorených ponúk je možné priamo vytvárať zákazky, zo zákaziek vytvárať objednávky na dodávateľov. Jednotlivé procesy sú navzájom prepojené a automatizované. Vďaka tomu je predaj rýchly a jednoduchý.
Pri vývoji bol veľký dôraz kladený na cenotvorbu. Výsledkom cenotvorby je množstvo základných cenníkov, individuálnych cenníkov, akčných cenníkov, cenníkov závislých od odobraného množstva, od hodnoty objednávky, naturálne cenníky, externé cenníky. Výsledkom je automatické zadávanie predajných cien do ponúk, zákaziek a všetkých dokladov. Dôležitá súčasť predaja je blokovanie zásob na odberateľa, na zákazku alebo na výrobný príkaz.
Štatistika predaja obsahuje množstvo prehľadov, ktoré slúžia na vyhodnotenie predaja s detailnými informáciami o zákazníkoch, produktoch, obchodníkoch a akciách.

Významné vlastnosti:

 • parametrizácia systému podľa spôsobu predaja
 • 99 dealerských cenníkov s akciami pre každú položku
 • individuálne odberateľské cenníky na skupinu, podskupinu alebo skladovú kartu
 • akciové odberateľské cenníky na skupinu, podskupinu alebo skladovú kartu
 • cenníky závislé od objednaného množstva
 • cenníky závislé od hodnoty objednávky
 • naturálne cenníky
 • vytváranie ponúk s následným vyhodnotením ponukového konania
 • tvorba dopytov na dodávateľov s vyhodnotením dopytového konania
 • vytváranie zákaziek ručne alebo z vopred vytvorenej ponuky
 • pri rozsiahlych ponukách alebo zákazkách je ich možné rozdeliť na viac etáp
 • možnosť pripojenia ku zákazke ľubovoľné dokumenty
 • zápis úloh ku jednotlivým zákazkám a adresným kartám
 • blokovanie zásob na zákazky a odberateľov
 • podpora rôznych foriem predaja: na základe ponuky či objednávky, zo skladu, predaj služieb
 • podpora pravidelných (opakovaných) dodávok tovarov, výrobkov a služieb
 • podpora rôznych typov predajných sieti
 • fakturácia ihneď, alebo vystavovanie zberných faktúr podľa rôznych podmienok
 • sledovanie marže alebo rabatu v ponukách, zákazkách a v jednotlivých dokladoch
 • výmena dokumentov vo formáte EDI, XLM
 • funkcie na vytváranie a odosielanie elektronickej formy dokladov (PDF, Word, Excel)
 • elektronické schvaľovanie dokladov (napr. predfaktúr, dodacích listov, faktúr …)
 • rýchle zobrazenie všetkých dokladov a dokumentov týkajúcich sa obchodného prípadu
 • možnosť napojenia celého predajného procesu na e-shopy
 • kontrola platobnej morálky s blokáciou obchodných prípadov pri prekročení kreditných limitov
 • vytváranie plánov predaja, plánov predaja pre odberateľov s možnosťou generovania výrobných plánov
 • manažérske nástroje na vyhodnocovanie obchodných prípadov
 • priamy predaj cez registračné pokladnice zo skladov
 • rozsiahle štatistické prehľady na vyhodnotenie predaja tovarov, materiálov, výrobkov a služieb
top