Prekážky, ktoré môžu nastať pri zavádzaní CRM

termination-110301_640Nie je nezvyklé, že zamestnanci preukazujú odpor voči novým technológiam, ktoré zmenia ich doteraz zaužívané postupy. To sa môže stať aj pri zavádzaní CRM systému do vášho podniku. Je dôležité eliminovať riziká zaujatia odmietavého postoju svojich zamestnancov voči projektu CRM, aby nebolo zavedenie CRM odsúdené k zániku.

Poznajte a riaďte riziká spojené s neúspechom projektu CRM aby nedošlo k významnej strate investícií. Hlavné je, podrobne preskúmať a identifikovať príčiny možného neúspechu. Táto problematika spadá aj do rady iných vedných disciplín ako sú sociálno-psychologické teórie odmietania.

Ak zamestnanec nadobudne pocit, že jeho sloboda jednania bude istým spôsobom ohrozená, môže si tento stav vyložiť ako motivačné napätie, čo môže vyústiť až k odmietavému postoju či bojkotovaniu celého projektu.

Implementácia CRM je vždy spojená s určitými rizikami. Kvalitný management musí však tieto rizika identifikovať, ohodnotiť a patričným spôsobom ich včas eliminovať. Rizika s nízkou pravdepodobnosťou výskytu stačí len monitorovať, rizika s vysokou pravdepodobnosťou hrozby je nutné včas eliminovať.

Preto je nevyhnutné odpor zamestnancov voči inováciam ihneď rozpoznať a prediskutovať ich, pričom sa možné nebezpečenstvo odstráni už v zárodku. Základom je vzbudiť u zamestnancov záujem a dôveru v nový systém, pretože práve oni budú s nim pracovať. Dobrou motiváciou je ukázať im všetky výhody, ktoré nový systém prinesie, a čo jeho zavedením zamestnanec získa.

top