servis33

Zaveďte si poriadok a získajte prehľad o vyťaženosti pracovníkov, spotrebe materiálu a náhradných dielov. Plánovaním jednotlivých činností predídete haváriám a získate čas pre svoju prácu. Získať si zákazníkov je náročné, preto je nutné vynaložiť všetky prostriedky pre ich spokojnosť, a nie strácať ich kvôli nekvalitnému servisu.

Modul sa delí na 2 základné vetvy: servis zariadení a riadenie údržby.
Servis sa sústreďuje na evidenciu činností (opravy, prehliadky, reklamácie), ktoré sa vykonávajú pre zákazníkov, bez špeciálnych servisných podmienok. Opravy týchto zariadení sa uskutočňujú podľa Obchodného zákonníka, alebo všeobecných obchodných podmienok.
Riadenie údržby je orientované na správu zariadení, kde je predpísaný špecifický rozsah starostlivosti, ktorý je definovaný servisnou zmluvou. Zmluva definuje rozsah vykonávaných prác (servisný manuál), dostupnosť zariadenia alebo služby v čase.

Základ oboch vetiev je definícia predmetu – servisovaný produkt alebo služba. Všetky činnosti sú evidované na servisných zákazkách. Servisné zákazky sa vytvárajú ručne, na základe pokynov heldesku alebo z pravidelných vopred naplánovaných opráv. Zákazky sa priraďujú servisným pracovníkom.
Protokol o vykonaných prácach je výkaz ku zákazke. Obsahuje spotrebovaný materiál, vykonané práce a externé výkony dodávateľov – kooperácie. Uzatvorené výkazy sa môžu automaticky fakturovať v module predaj.
Chronologický zoznam všetkých aktivít pre zariadenie je uložené v servisnej knihe.

Významné vlastnosti

 • evidencia a riadenie servisnej a opravárenskej činnosti
 • evidencia záručného servisu, pozáručného servisu, reklamácií
 • okamžité zobrazenie informácií o servisnej histórii zariadenia
 • definícia SLA
 • previazanosť identifikovaných porúch a servisných operácií
 • komplexný prehľad o servisných zákazkách
 • plánovanie práce servisným pracovníkom
 • evidencia informácii o servisnej karte
 • kontrola výdaja materiálu, prepojenie na evidenciu skladových zásob
 • voľba odborného pracovníka pre daný servisný úkon
 • evidencia použitého materiálu na servisnej zákazke, odpracovaného času a dopravné náklady
 • elektronická evidencia servisných výkazov, servisných operácií
 • fakturácia na základe odpracovaných úkonov alebo odpracovaného času
 • fakturácia záručných opráv dodávateľom
 • podrobná evidencia zákazky: predmet servisu, popis chyby, identifikácia klienta, stav zariadenia, požadované servisné operácie, požadovaný materiál na opravu, popis uskutočnených prác, popis výsledného stavu
 • popis servisných operácií výberom z preddefinovaných položiek
 • prepojenie s ostatnými agendami informačného systému
top