photo-008-560x256

Pre efektívne riadenie sú nenahraditeľné vysokokvalitné finančné informácie. Účtovníctvo netreba vnímať ako nepríjemnosť, ktorú je nevyhnutné znášať kvôli zákonom, ale ako primárny zdroj informácií, kam smeruje spoločnosť. Nemusíte strácať čas s pomocnými evidenciami, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť. Využite modul Účtovníctvo a ušetríte si prácu. Sprístupnením účtovných kníh svojim kolegom sa môžte podeliť o informácie, ktoré doposiaľ museli získavať z iných zdrojov. Nie je potrebné obávať sa o citlivé údaje, pretože nastavením prístupových práv má každý prístup len k tým častiam, ktoré sú mu povolené.

Podvojné účtovníctvo predstavuje komplexné riešenie pre Vašu firmu v oblasti vedenia účtovnej agendy. Intuitívne ovládanie umožní každému prístup k informáciám. Automatizácia opakujúcich sa činností oslobodí používateľov od rutinných prác. Výnosy a náklady je možné účtovať na strediská, nákladové jednotky, jednotlivých pracovníkov, zákazky a projekty. Finančné plány Vám povedia aký cash-flow môžete očakávať. Porovnanie rozpočtu so skutočnosťou ukáže ako sa reálny stav líši od predpokladaných plánov. Modul obsahuje nástroje na vytváranie vlastných prehľadov pre potreby plánovania, vnútropodnikového účtovníctva, štatistiky a iné.

Významné vlastnosti:

 • možnosť vedenia účtovníctva viacerých firiem
 • užívateľsky definovateľná viacjazyčná účtovná osnova
 • sledovanie nákladových stredísk, nákladových jednotiek, zákaziek, projektov a pracovníkov
 • nastavenie párovania na ľubovoľnom účte (napr. náklady budúcich období, nevyfakturované dodávky)
 • vlastná definícia účtovných dokladov a predkontácii pre každý doklad
 • jednoduché opravy zaúčtovaných dokladov s históriou vykonaných zmien
 • blokovanie ľubovoľných období proti zápisom a zmenám
 • prechod do nového roku bez nutnosti ročnej uzávierky
 • opakovaná ročná uzávierka
 • účtovanie nedokončenej a zákazkovej výroby
 • opakované generovanie pravidelných dokladov (interné doklady, faktúry)
 • evidencia dodávateľských faktúr s elektronickým viacúrovňovým schvaľovacím procesom
 • jednoduchá možnosť zastúpenia schvaľovateľov v neprítomnosti
 • na schvaľovanom doklade je k dispozícii zápis komentára k schváleniu, zamietnutiu alebo vráteniu k prepracovaniu
 • na schvaľovanom doklade je k dispozícii kompletný prehľad postupu schvaľovania jednotlivých schvaľovateľov
 • automatické párovanie zaúčtovaných dokladov s prehľadným zobrazením spárovaných dokladov
 • pohodlné ručné párovanie dokladov (napr. jedna platba na viac faktúr) s automatickým výpočtom a zaúčtovaním kurzových rozdielov
 • návrh vzájomných zápočtov pohľadávok a záväzkov s následným zaúčtovaním
 • automatické upomienky, pokus o zmier, penalizácia
 • definícia rozpočtov na celú firmu, nákladové stredisko, nákladovú jednotku, zákazku, projekt, pracovníkov s porovnaním so skutočnými hodnotami
 • tvorba ľubovoľných schém finančných rozpočtov
 • plán pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH, vrátane tlačeného formulára priznania a formátu XML pre export daňovému úradu
 • evidencia a účtovanie DPH vo všetkých druhoch dokladov
 • súhrný výkaz vo formáte XML pre export daňovému úradu, vrátane tlačeného formulára
 • podpora cudzích mien v celom systéme, úhrady dokladov v inej mene s automatickým výpočtom a zaúčtovaním kurzových rozdielov
 • štatistika platobnej disciplíny a vyhodnocovanie splatnosti
 • sledovanie pohľadávok, záväzkov za jednotlivé koncerny
 • vytváranie príkazov na úhradu s následným exportom do homebankingu
 • elektronické schvaľovanie platobných príkazov
 • elektronické spracovanie bankových výpisov (import z homebankingu)
 • homebanking pre väčšinu bánk pôsobiacich na trhu v Slovenskej republike a Českej republike
 • blokovanie faktúr na úhradu
 • vedenie pokladní vo viacerých menách
 • automatické predkontácie pokladničných dokladov
 • automatické párovanie pokladničných dokladov s pohľadávkami a záväzkami
 • nastavenie prístupových práv užívateľom ku pokladničným dokladom
 • odsúhlasovanie pohľadávok a záväzkov k ľubovoľnému dátumu
 • automatické odosielanie odsúhlasení záväzkov a pohľadávok prostredníctvom e-mailu
 • automatické aktualizácie kurzových lístkov z internetu
 • štandardné účtovné výkazy s výstupom do MS Excel alebo Open Office, s možnosťou definície vlastných ľubovoľných výkazov
top