Stavebné, servisné a výrobné spoločnosti majú zakúpené množstvo náradia, ktoré ich pracovníci používajú pri svojej práci. V evidencii náradia evidujú  od drobného náradia až po výkonné zariadenia a stroje. Náš program umožňuje pohodlnú, rýchlu a presnú evidenciu náradia.

Pri evidencii príjmu a výdaja náradia sa využíva aj čiarový kód EAN. Príjem a výdaj náradia sa urobí na termináli čiarového kódu. Manipulácia s náradím je presná, rýchla a pohodlná.

Program okrem evidencie náradia sleduje aj servisné a kalibračné údaje. Automaticky vás bude upozorňovať na servisné prehliadky, na ukončenie záručnej doby, na ukončenie platnosti kalibrácie. Revízne správy sú uložené v evidenčnej karte a sú ONLINE k dispozícii pre vybraných užívateľov.

 
Čo evidencia náradia ponúka:

 • podrobnú evidenciu náradia
 • evidenciu zaradenia, výdaja, príjmu a vyradenia náradia
 • evidenciu servisných záznamovrevíznych správ
 • evidenciu kalibrácie
 • evidenciu ochranných pracovných prostriedkov a spotrebného materiálu
 • príjem a výdaj náradia s využitím čiarového kódu EAN
 • príjem a výdaj náradia pomocou terminálu čiarového kódu
 • sledovanie výdaja na osobyzákazky
 • ONLINE prístup ku revíznym správam

 

 


 

Evidenčné karty náradia

Na evidenčných kartách náradia sa evidujú všetky informácie o náradí. Na evidenčnú kartu môžete zapísať názov karty,  vlastné číslo karty, výrobné číslo karty, EAN kód,  evidenčnú mernú jednotku, prílohy s dokumentami ( napr. návody na používanie, ošetrovanie náradia, záručné listy, revízne správy a iné ).

Evidenčné karty môžeme zaradiť do Druhov kariet a Skupín kariet.  Tieto Druhy a Skupiny sa využívajú pri vyhľadávaní a triedení kariet. Môžu sa využiť aj pri štatistikách.

Na evidenčnej karte sú  zobrazené aktuálne umiestnenia a všetky pohyby na karte ( zaradenie, výdaj, príjem a vyradenie ).

Na evidenčnej karte sú zaznamenané záznamy o servisných zásahoch, revízne správy  a kalibračné záznamy.

 


 

Príjmy a výdaje

Všetky pohyby na evidenčnej karte sú urobené cez doklady, ktoré program vytvára pri zapísaní pohybu. Program eviduje celú históriu pohybov s možnosťou ľahkej kontroly. Vytvorené doklady je možné zobraziť na obrazovku, vytlačiť na tlačiarni alebo exportovať do PDF dokumentu. Ku každému dokladu je možné pripojiť ľubovoľný dokument ( napr. došlú faktúru, ktorou bolo náradie zakúpené ).

Zaradenie

Funkcia slúži na príjem náradia do skladu pri nadobudnutí. Pri zaradení sa zapíše evidenčná karta, množstvo, nákupná cena, dodávateľ , nadobúdací doklad ( napr. došlá faktúra alebo pokladničný doklad ).  Po ukončení zaradenia, program vytvorí doklad zaradenie náradia a zapíše na evidenčné karty uvedené údaje.

Výdaj

Funkcia  slúži na výdaj náradia na osoby ( pracovníci ) alebo na zákazky. V prípade výdaja náradia na zákazku, môže byť zapísana aj osoba. V jednom výdaji môže byť ľubovoľný počet evidenčných kariet. Po ukončení výdaja, program vytvorí doklad.

Príjem

Funkcia slúži na príjem náradia do skladu od osoby alebo zo zákazky pri vrátení náradia. Program dôsledne kontroluje správne zadané údaje pri príjme. Po ukončení príjmu, program vytvorí doklad.

Vyradenie

Funkcia slúži na odpísanie náradia zo skladu v prípade fyzického  opotrebenia náradia alebo iných udalostí ( napr. strata, krádež… ). Po ukončení vyradenia, program vytvorí doklad.

 


 

Evidencia servisných záznamov

Evidencia servisných záznamov umožňuje nielen zapisovať servisné záznamy, ale zároveň upozorňuje obsluhu prehľadným spôsobom na termíny ukončenia záruky alebo pravidelnej kontroly. Dobu upozornenia si môžete nastaviť parametrom ( napr. 30 dní ). 

Ku každému servisnému záznamu môžete priložiť elektronický dokument ( napr. revíznu správu, servisný výkaz, dodávateľskú faktúru…)

Správnym používaním tejto funkcie môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky.  Servisné záznamy sú rozdelené do troch skupín.

Záručný servis

Slúži na sledovanie záručnej doby pri zaradení evidenčnej karty. Záručný servis sa môže použiť aj na sledovanie záručnej doby bežnej opravy, ak na ňu poskytol dodávateľ záruku.

Plánovaný servis

Slúži na evidenciu pravidelných kontrol a revízii zariadení.

Bežný servis

Slúži na evidenciu bežných opráv, ktoré boli na zariadení vykonané.

 


 

Evidencia kalibrácie

Kalibrácia meracích prístrojov je činnosť, ktorá za presne daných podmienok určuje vzťah medzi hodnotami meraného prístroja  a skutočnou hodnotou, ktorú reprezentuje etalón.

Evidencia kalibrácie umožňuje nielen zapísovať kalibračné  záznamy, ale zároveň upozorňuje obsluhu prehľadným spôsobom na termíny ukončenia platnosti kalibrácie. Dobu upozornenia si môžete nastaviť parametrom ( napr. 30 dní ).

Ku každému záznamu o kalibrácii môžete priložiť kalibračný certifikát v elektronickej podobe. Okrem kalibrácie si môžete evidovať overenie, justáž a ciachovanie.

 


 

Čiarové kódy EAN

 

Program pri príjme a výdaji náradia zo skladu využívaj čiarové kódy EAN. Náradie musí byť označené čiarovými kódmi. Ak sa čiarový kód nedá umiesniť na náradie ( napr. vrtáky, frézy …),  čiarovým kódom sa označí miesto, kde je náradie uskladnené.

Program obsahuje funkcie na vytlačenie štítkov s čiarovým kódom, ktorým sa označí náradie. Naša spoločnosť vie zabezpečiť dotlač odolných štítov s čiarovým kódom, ktoré majú vysokú odolnosť.

Pri príjme a výdaji náradia sa použije prenosný terminál čiarového kódu, ktorý je prepojený s programom cez WIFI sieť.  Evidencia náradia bude presná, rýchla a pohodlná.


Mám záujem o predvedenie programu Evidencia náradia 

  Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

  top