Dlhodobý majetok

 

Rieši problematiku odpisovania pre evidované položky majetku daňovým a účtovným spôsobom. Pre daňové účely je možné použiť niekoľko spôsobov odpisovania, ktoré vyplývajú z daňového zákona. Účtovné spôsoby sú modifikáciou daňových spôsobov. Účtovná jednotka si môže vytvoriť vlastné účtovné spôsoby pre odpisovanie majetku.

Okrem účtovných a daňových odpisov môžete použiť aj koncernové odpisovanie. Koncernové odpisovanie používajú spoločnosti začlenené do koncernov.

 • Automatický výpočet daňových a účtovných odpisov pri zaradení majetku alebo pri technickom zhodnotení
 • Možnosť zobrazenia stavu majetku k ľubovoľne zvolenému dátumu
 • Evidencia umiestnenia majetku (napr.: budovy, kancelárie, sklady, výrobné haly)
 • Možnosť vedenia koncernových odpisov
 • Inventúra dlhodobého majetku s použitím terminálov čiarového kódu
 • Automatické účtovanie účtovných odpisov, zaradenia, vyradenia alebo technického zhodnotenia
 • Tvorba ročných a mesačných odpisových plánov
 • Tlač protokolov o zaradení a vyradení majetku
 • Výpočet daňového priznania pre daň z motorových vozidiel

 


 

Krátkodobý majetok

Predstavuje kompletnú evidenciu krátkodobého hmotného a nehmotného majetku.

Zaraďujeme sem hmotný majetok s dobou použiteľnosti menšou ako jeden rok s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € a nehmotný majetok s dobou použiteľnosti menšou ako jeden rok a s obstarávacou cenou nižšou ako 2 400 €.

Na základe rozhodnutia účtovnej jednotky sa hranica pre zaradenie majetku do krátkodobého majetku a doba použiteľnosti môže meniť.


Mám záujem o predvedenie programu Podvojné účtovníctvo 

  Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

  top