Účtovná osnova

 

Každá spoločnosť si nastaví vlastnú účtovnú osnovu tak, aby mohla sledovať všetky dôležité údaje a následne si vytvoriť správne výkazníctvo. Pre detailné členenie je k dispozícii až 5 voliteľných účtovných analytických rozmerov, ktoré možno zadávať na všetkých dokladoch účtovaných v prvotnej evidencií.

 • Užívateľsky definovateľná viacjazyčná účtovná osnova
 • Zápis dvoch čísel účtov a názvov pre konverziu US-GAAP a IFRS
 • Sledovanie nákladových stredísk, nákladových jednotiek, zákaziek, projektov a pracovníkov
 • Preddefinované nákladové údaje na každom účte
 • Nastavenie párovania na ľubovoľnom účte (napr.: náklady budúcich období, nevyfakturované dodávky, rezervy, obstaranie materiálu a tovaru)

 


 

Interné doklady

Interné doklady sú vytvárané účtovnou jednotkou priamo v účtovníctve alebo sú generované jednotlivými podsystémami, ako je napríklad skladové hospodárstvo, evidencia majetku, výroba  a mzdy.

Interné doklady sú automaticky vytvárané pri zaúčtovaní vzájomných zápočtov, pri uzatváraní a otváraní účtovných kníh (ročná uzávierka), pri zaúčtovaní kurzových rozdielov, pri prekurzovaní pohľadávok a záväzkov v cudzej mene, pri prekurzovaní pokladní a bánk v cudzej mene. 

 • Vlastná definícia účtovných dokladov a predkontácií pre každý doklad
 • Jednoduché opravy zaúčtovaných dokladov s históriou vykonaných zmien
 • Blokovanie ľubovoľných období proti zápisom a zmenám
 • Automatické generovanie dokladov podľa vytvorených vzorov pre ľubovoľné účtovné obdobia
 • Prechod do nového roku bez nutnosti ročnej uzávierky
 • Opakovaná ročná uzávierka

 


 

DPH a výkazy

Modul je určený na evidenciu dane z pridanej hodnoty. Výsledkom evidencie je zostavenie daňového priznania, dodatočného daňového priznania, súhrnného výkazu a dodatočného súhrnného výkazu v metodike platnej pre príslušné zdaňovacie obdobie.

 • Evidencia a účtovanie DPH vo všetkých druhoch dokladov
 • Výpočet DPH priznania vrátane tlačeného formulára a formátu XML
 • Súhrnný výkaz vo formáte XML vrátane tlačeného formulára
 • Kontrolný výkaz vo formáte XML vrátane tlačeného formulára
 • Evidencia DPH pre organizačné zložky v inej krajine EU

Mám záujem o predvedenie programu Podvojné účtovníctvo 

  Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

  top