ONLINE vyskladňovanie zásob zo skladu na tablete

Ako efektívne, rýchlo a presne vyskladniť zásoby?  Ako uľahčiť a sprehľadniť prácu odbytovým pracovníkom a skladovým operátorom? Chcem byť informovaný v akom stave sú prijaté objednávky? Chcem vedieť ktoré objednávky sa práve expedujú a kto ich pripravuje v sklade? Chcem sledovať výkony skladových operátorov?

Ak použijete ONLINE expedičné príkazy spracovávané na tablete, tak dostanete odpovede na predchádzajúce otázky.

Čo je expedičný príkaz?

Expedičný príkaz ( preddodací list ) je vytvorený z prijatej objednávky od odberateľa.  Expedičný príkaz môže byť vytvorený aj z viacerých prijatých objednávok, ktoré sa budú expedovať v jednej dodávke.

Podľa expedičného príkazu skladový operátor vyskladni zásoby pre odberateľa. Z expedičného príkazu sa vytvorí dodací list, faktúra alebo pokladničný doklad. Závisí od nastavenia systému.

Vyskladňovanie zásob podľa dodacieho listu.

Najčastejšie sa vyskladňujú zásoby zo skladu podľa vytlačeného dodacieho listu. Skladový operátor si na vytlačený dodací list označuje jednotlivé položky, ktoré vyskladnil. Ak je rozdiel medzi skutočným množstvom a dodacím listom, tak skladový operátor rozdiel zapíše na vytlačený dodací list a následne pracovník na odbyte musí opraviť dodací list v systéme. Ak sa zásoby vyskladňujú aj s obalmi ( napr. palety ), tak skladový operátor najprv zapíše počet obalov na vytlačený dodací list a následne musí pracovník na odbyte zapísať obaly do dodacieho listu a opäť vytlačiť dodací list so zmenami .

ONLINE zápis expedičného príkazu na tablete?

Hlavný rozdiel oproti predchádzajúcemu popisu je v tom, že zásoby sa expedujú podľa expedičného príkazu, ktorý je zobrazený v tablete.

Odbytoví pracovníci vytvárajú z prijatých objednávok expedičné príkazy. Expedičné príkazy sa zobrazujú v tablete skladovým operátorom.

Skladový operátor si označí expedičný príkaz, ktorý ide vyskladňovať. V tablete označuje jednotlivé položky, ktoré už vyskladnil. Ak je rozdiel medzi expedičným príkazom a skutočne vyskladneným množstvom, poznačí tento rozdiel do expedičného príkazu v tablete. Vyskladnené obaly ( napr. palety ) uvedie tiež do expedičného príkazu. Skladový operátor po vyskladnení všetkých položiek z expedičného príkazu označí expedičný príkaz ako vyskladnený.

Odbytovému pracovníkovi sa zobrazí informácia o ukončení vyskladnenia expedičného príkazu. Zároveň sa zobrazuje aj informácia, či je rozdiel medzi požadovanými a skutočne vyskladnenými zásobami. Odbytový pracovník z vyskladnených expedičných príkazov vygeneruje dodacie listy, faktúry alebo pokladničné doklady. Závisí od nastavenia systému.

Prečo použiť expedičný príkaz s tabletom?

  • skladový operátor zapisuje údaje do expedičného príkazu ONLINE
  • nie je potrebná tlač expedičného príkazu
  • odbytový pracovník neprepisuje zmeny požadovaných a skutočne vyskladnených zásob
  • upozornenie na rozdiely medzi požadovanými a vyskladnenými zásobami
  • zápis obalov v expedičnom príkaze
  • zápis výrobných čísel a šarží v expedičnom príkaze
  • sledovanie výkonov skladových operátorov
  • pohodlné vytváranie odbytových dokladov
top