Kedy používať riadený sklad?

Kedy používať riadený sklad ( WMS – Warehouse Management System )?  Toto je častá otázka na obchodných stretnutiach. Niekedy stačí pozrieť počet vystavených dobropisov odberateľom pri chybných dodávkach,  reklamácie od zákazníkov na nesprávne dodané zásoby alebo inventúrne manká a škody . Analyzovaním celého obchodného procesu sa dá zistiť presne, či spoločnosť potrebuje riadený sklad a ako jej pomôže pri evidencii skladových zásob.     

Používaním riadeného skladu zavediete jednoznačné skladové procesy, ktorými zabezpečíte  poriadok v sklade. Ak spoločnosť potrebuje sledovať záručné doby ( šarže ), tak bez riadeného skladu je to veľmi obtiažné a s veľkou chybovosťou dodávok.

Čo je potrebné zabezpečiť pre riadený sklad?

Skladové priestory musia byť pokryté WIFI signálom

Sieťové ONLINE pripojenie v skladových priestoroch je zabezpečené bezdrátovou sieťou WIFI, pracujúcou v pásme 2,4 GHz. Pokrytie skladu signálom zabezpečujú prístupové body, ktoré sú pripojené do podnikovej siete.

Vytvorenie mapy skladu

Mapa skladu obsahuje všetky skladové miesta.  Každé skladové miesto musí byť označené jednoznačným čiarovým kódom. Tieto kódy sa zapíšu v definícii riadeného skladu do mapy skladu.

Každé skladové miesto má priradené sklad, regál, miesto a policu. Ak sú zásoby uložené na voľnej ploche, potom každá voľná plocha musí mať priradené skladové miesto.

Čiarovým kódom môžu byť označené aj vychystavacie miesta, kde sa vyskladnené zásoby prichystajú pre odberateľov.

Podľa mapy skladu je vytváraná optimálna trasa pri vyskladňovaní zásoby zo skladu.

Označenie zásob čiarovým kódom

Skladové zásoby musia byť označené čiarovým kódom.  Ideálny prípad je, keď každý kus má vlastný čiarový kód. Nie vždy sa ale môže každá položka označiť čiarovým kódom.  Neoznačené položky sa môžu umiestniť do boxov alebo do prepraviek. Čiarovým kódom sa označia skladové boxy alebo prepravky. 

V niektorých prípadoch je potrebné skladové položky označiť vytlačenými etiketami s čiarovým kódom.  Na túto činnosť je potrebné zaobstarať tlačiareň čiarových kódov.

Tlačiareň čiarových kódov sa použije aj na tlač nálepiek, ktorými sa označia palety alebo kartóny, do ktorých sa uložia vyskladnené zásoby.

Technické prostriedky

Pri zaskladňovaní a vyskladňovaní zásob sa používajú mobilné terminály čiarového kódu, ktoré sú ONLINE pripojené cez WIFI sieť ku aplikačnému serveru. 

Na mobilných termináloch je nainštalovaný klient, ktorý komunikuje so serverovou aplikáciou. Na termináloch nie sú ukladané žiadne údaje. Sú tam len zobrazované výsledky komunikácie s aplikačným serverom.

Na tlač čiarových kódov sa používajú termotlačiarne čiarových kódov. Tlačiarne pracujú na princípe termotranferovej tlače ( tlač prostredníctvom farbiacej pásky ), pričom sú vhodné na potlač papierových, plastových alebo textilných etikiet.  

Výkon tlačiarne závisí od počtu vytlačných štítkov. Tlačiarne sú rozdelené do štyroch kategórii.  Denný počet štítkov do cca 3 000 kusov, medzi 3 000 až 9 000 kusov, medzi 9 000 až 30 000 kusov a neobmedzene.

Základné skladové procesy v riadenom sklade?

Zaskladnenie alebo vyskladnenie zásob sa vykonáva pomocou príkazov na zaskladnenie alebo vyskladnenie. Príkazy sú vytvárané z objednávok na dodávateľa, z prijatých objednávok od odberateľa, z inventúrneho zoznamu, z vytvorených dokladov ( napr. z dobropisu pri vrátení zásoby na sklad ) alebo ručne.  Ručné príkazy sa používajú napr. na preskladnenie zásob medzi skladovými pozíciami, na výdaj poškodených zásob zo skladu a iné.

Platí zásada, že na každý príjem alebo výdaj musí byť  vytvorený príkaz na zaskladnenie alebo vyskladnenie, ktorý je spracovaný v mobilných termináloch.

Zaskladnenie zásob

Príjem zásob na sklad je možné urobiť s kontrolou alebo bez kontroly na nákupnú objednávku.

Ak je nákupná objednávka vytvorená, tak pri príjme zásob na sklad sa z nákupnej objednávky vytvorí príkaz na zaskladnenie v riadenom sklade. Príkaz na zaskladnenie obsahuje zoznam všetkých položiek s objednaným množstvom. Skladový operátor  ( vedúci skladu ) odošle príkaz na zaskladnenie do terminálov čiarového kódu.

Skladník si označí príkaz na zaskladnenie, zapíše číslo dodacieho listu alebo faktúry od dodávateľa do príkazu. Podľa príkazu začne zaskladňovať zásoby na skladové miesta. Pri zaskladnení musí zosnímať čiarový kód skladového miesta kde zásobu ukladá a čiarový kód zásoby. Po zosnímaní čiarového kódu prijímanej zásoby mu terminál zobrazí objednané množstvo z nákupnej objednávky. Skladník skontroluje dodané množstvo, ktoré potvrdí stlačením tlačítka. Ak je dodané množstvo rozdielne od objednaného množstva, zapíše dodané množstvo.

Po zaskladnení všetkých položiek ukončí príkaz na zaskladnenie.

Z ukončeného príkazu na zaskladnenie skladový operátor vygeneruje príjemku na sklad. Prekontroluje nákupné ceny a zaeviduje vytvorenú príjemku. Príjemka aktualizuje skladové zásoby a skladové ceny  na skladových kartách.

Zaskladnenie skladových zásob môže byť riadené alebo neriadené.

Pri riadenom zaskladnení sa v definícii riadeného skladu určí, kde sa budú jednotlivé skupiny zásob zaskladňovať.  Pri zaskladnení zásob je skladník automaticky navádzaný na voľné skladové miesta, kde musí zásobu uložiť.

Pri neriadenom zaskladní určuje miesto zaskladnenia zásoby skladník. V parametroch riadeného skladu sa môžu nastaviť skladové miesta pre určité skupiny zásob ( napr. niektoré zásoby musia byť uložené v chladiacich boxoch ). 

Výdaj zásob zo skladu podľa prijatej objednávky

Zapísaním prijatej objednávky od odberateĺa sa vytvorí  zákazka. V expedícii zákaziek sa označia zákazky, ktoré sa majú expedovať odberateľom.  Odoslaním zákazky do riadeného skladu sa vytvorí expedičný príkaz na vyskladnenie v riadenom sklade.  Podľa nastavenia parametrov riadeného skladu, expedičný príkaz automaticky rezervuje zásoby v skladových miestach, alebo skladový operátor označí expedičné príkazy, ktoré zarezervujú zásoby v skladových miestach. Po rezervácii zásob sú expedičné príkazy odoslané do terminálov čiarového kódu.

Skladník si označí príkaz na vyskladnenie, ktorý bude spracovávať. Riadený sklad vytvorí optimálnu trasu vyskladnenia podľa mapy skladu. Skladník je navádzaný ku jednotlivým skladovým miestam, odkiaľ sa má vyskladniť zásoba. Skladník na skladovom mieste zosníma kód skladového miesta a čiarový kód vyskladňovanej zásoby. Riadený sklad tieto údaje skontroluje s príkazom na vyskladnenie a zobrazí počet kusov, ktoré má skladník vydať. Po potvrdení skutočne vydaného množstva bude skladník navádzaný ku ďalšiemu skladovému miestu. Ak skladník zosníma nesprávne skladové miesto, alebo čiarový kód zásoby, systém ho automaticky upozorní na chybu.  Po vyskladnení všetkých položiek z expedičného príkazu je expedičný príkaz ukončený. Automaticky sa môžu vytlačiť štítky na označenie paliet alebo kartónov.

Skladový operátor z ukončeného príkazu na vyskladnenie generuje dodací list, ktorým sa zásoby odpíšu zo skladu.

Inventúra zásob

Inventúra zásob môže byť čiastočná alebo celková.

Pri čiastočnej inventúre zásob sa môže inventarizovať  napríklad vybraný sklad, regál, miesto alebo polica. Skladový operátor označí zásoby, na ktorých sa má vykonať čiastočná inventúra.  Riadený sklad vytvorí príkaz na vykonanie inventúry.

Pri celkovej inventúre sa  vytvorí inventúrny zoznamu zásob, z ktorého je vytvorený príkaz na vykonanie inventúry.

Pri čiastočnej aj celkovej inventúre sú príkazy odoslané do terminálov čiarového kódu.

Skladník si označí príkaz na vykonanie inventúry. Riadený sklad ho automaticky navádza ku skladovým miestam, kde po zosnímaní skladového miesta a čiarového kódu zásob zapíše nájdené množstvo. Po inventarizácii všetkých položiek sa príkaz na vykonanie inventúry ukončí. Skladový operátor spracuje ukončený príkaz. Program na skladové rozdiely vygeneruje doklad, v ktorom sú zapísané chýbajúce a nadbytočné zásoby.

Čo získate zavedením riadeného skladu?

Dôležitým výsledkom používania riadeného skladu sú zlepšené a skvalitnené služby zákazníkom, zrýchlenie a spresnenie procesov v sklade, presné a včasné expedovanie odberateľských objednávok, zníženie inventúrnych mánk, zníženie závislosti na ľudskom faktore, získanie konkurenčnej výhody.

Významné vlastnosti riadeného skladu:

  • výrazné zníženie chybovosti a zámien
  • zníženie počtu reklamácii
  • presnú skladovú evidenciu v reálnom čase
  • presná evidencia šarží a výrobných čísiel
  • optimalizáciu skladových operácii
  • optimalizáciu skladových priestorov
  • zvýšenie produktivity práce
  • zníženie závislosti na ľudskom faktore
  • nástroj na spätnú dohľadateľnosť
  • výrazné zníženie mánk
top